Home

Appellformer i sammensatt tekst

I denne videoen kan du se hvordan tekst med både bilder og lyd appellerer til deg på ulike måter. De bruker gode, gammeldagse appellformer som patos, etos og logos. Dette er tredje video om. En tekst kan godt inneholde alle disse appellformene, men den har gjerne hovedfokus på en av dem. Etos. Når en tekst spiller på kvaliteter som troverdighet, integritet, faglig kompetanse og moral hos avsender, sier vi at etos står sterkt i teksten

Retoriske appellformer. Etos, logos og patos, eller troverdighet, fornuft og følelser. Dette er de formene for retoriske appellformer læreverket har fokus på. Retorikk kan defineres som «kunsten å overbevise» Her kan du se et eksempel på hvordan en analyse av sammensatt tekst fra eksamen på videregående skole kan se ut. Eksempelet er skrevet med utgangspunkt i de seks trinnene i opriften vår. Under hver ( Analyse av sammensatt tekst. I denne oppgaven skal elevene analysere de ulike elementene på OD sin temaside. Norsk . 30 - 60 min Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster; Hensikt En sammensatt tekst er en kombinasjon av flere ulike uttrykksmåter. En musikkvideo for eksempel kombinerer bilder, dans, musikk og ord. De forskjellige uttrykksmåtene virker sammen og skaper en helhet

Analyse av en sammensatt tekst Author: 25106401 Created Date: 10/16/2015 10:34:10 AM. Tekst nummer 1 og 3 er tradisjonelle argumenterende tekster, med forskjellig hovedsyn. Tekst 2 er en satirisk tekst som det kan være vrient å formulere hovedsynet til, ettersom den er ironisk. Den er også en spennende tekst å bruke til retorisk analyse. Til læreren. Under elevens arbeid med teksten(e

Sammensatt tekst - retorikk og påvirkning - YouTub

Argumenterende tekst: Digital mobbing - skriveramme Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! - skriveramme Drøftende tekst: Ungdom og dataspill - skriveramm Retoriske appellformer Retorikk er kunsten om å overbevise andre, retorikken stammer fra antikken og var opprinnelig brukt i forbindelse med talekunst. I dag har retorikken en selvfølgelig plass i både muntlig- og skriftlig argumentasjon Appellformer Når man vil overbevise en tilhører eller en leser, bruker man gjerne appellformer. I vår tale har vi tre forskjellige appellformer: etos, logos og patos. Å appellere betyr å henvende seg til eller å oppfordre. Etos er knyttet til avsenderen og den tilliten mottakeren har til vedkommende Les: Appellformer i reklame. For å overbevise mottakerne tar ofte en reklame i bruk de tre retoriske appellformene etos, patos og logos. Under ser du to reklametekster. Velg hvilken appellform du vil ha markert, ved å huke av boksene til høyre for teksten.. Slike presentasjoner eller rapporter kan også være gode anledninger for elevene til å gjøre egenvurderinger. På noen yrkesfag er det også kompetansemål knyttet til arbeidsprosessen, den kan dokumenteres i rapporten. I ressursen Å dokumentere arbeidsprosesser i en sammensatt tekst viser vi hvordan man kan bruke blogg for å dokumentere

Sammensatt tekst. Sammensatt tekst blir hyppig brukt i dagens samfunn - både på sosiale medier, i aviser og på andre plattformer. En sammensatt tekst gjør det lettere å formidle et budskap på en effektiv måte, og bidrar til å vekke mottakernes oppmerksomhet Mange elever har en tilfeldig sammensatt tekst og mediekompetanse ! Kunnskapen om sammensatte tekster er ujevnt fordelt ! Sammensatte tekster krever ulike lesemåter - multiliteracy (Anstey & Bull) Kilde: Elise Seip Tønnessen i Lesing på skjerm Vi kan ikke ta elevenes tekst- eller mediekompetanse for gitt A Appellformer Image collection. image. Image PPT - Tekst I Ord Og Bilde Avisa Som Saktekst Og Sammensatt. Søk etter en sangtekst du liker godt, og legg den i et lysbilde. Hvis du har musikken, kan du laste den inn på datamaskinen og legge den til lysbildet som lydfil eller videofil (bruk Sett inn-menyen i PowerPoint, velg «Video og lyder»). Lag også et lysbilde med tekst som karakteriserer musikken og teksten du bruker

Retoriske appellformer som vurderingsgrunnlag for muntlig i Vg3-Hvilke muligheter og utfordringer opplever lærer og elev når appellformene er vurderingsgrunnlag for om språket i en skriftlig tekst: grammatikk. For vurdering av muntlige tekster er det derimot ikke alltid like enkelt å formidle presist hva som ikke fungerer,. Det er i nettopp norskfaget at retorikken er tydlegast til stades. Eit viktig bruksområde for retorikken her er å analysere, forklare og vurdere ulike typar tekstar (Bakken 2014:11). I kompetansemåla i norsk etter 10. trinn står det at elevane skal kunne gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på

Kommunikasjon og kultur - De tre appellformene - NDL

Analyse av sammensatt tekst, i dette tilfellet Statens vegvesen sin husk bilbelte-reklame. Sjanger Analyse/tolkning Språkform Bokmål Lastet opp 02.06.2009 Tema Reklame. Oppgave 3: Analyser den sammensatte teksten og vurder i hvilken grad budskapet når målgruppen . Analyse. En sammensatt eller multimodal tekst er en tekst / medie der flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Dette kan omfatte alt fra en kombinasjon av bilde og verbaltekst til kombinasjoner av verbaltekst, film og lyd. Alle disse kalles modaliteter, dermed er teksten multimodal, den inneholder altså flere modaliteter

Retorikk og reklame - reklameanalyse Skrivesentere

 1. Oppgave 1 Tekster (vedlegg 1 og 2): Kampanjeannonser fra Statens vegvesen og Sosial- og helsedirektoratet, 2004 Gjør greie for budskap og bruken av virkemidler i disse annonsene. Vurder om slike holdningskampanjer har noen virkning. Løsningsforslag: Reklamens makt er stor, heter Fortsett lesing
 2. Appelformer er en effekt af nogle sproglige eller retoriske valg, som afsenderen har foretaget i sin tekst. I et analytisk arbejde er det altså kun relevant at pege på appelformer, når man kan arbejde med argumenttyper og de sproglige og retoriske virkemidler, der udløser appelformer
 3. Tekst og kontekst. Sjanger. Sender og motaker. Analyser teksten som en sammensatt tekst. Bruk begrepet forankring (se side 293 i læreboka). Beskriv hvordan teksten er bygd opp (ingress, brødtekst, deloverskrifter). Bruk begrepet tekstens dispositio. Presenter tekstens problemstilling og hovedsynet i teksten
 4. Les mer om analyse av reklametekster på side 148 i Moment VG1.Vurderingskriteriene for oppgaven finner du under Nyttige lenker (forsiden, kapittel 4)
 5. Analysere en argumenterende tekst: Dette må du finne ut først: Hva slags sjanger er det? Hva er målgruppen til teksten? Hva er sammenhengen til teksten? Innhold, argumentasjon og appellform: Inventio Klargjør hva teksten dreier seg om. Forklar hovedmålet til forfatteren med egne ord

Emnet tar også for seg adaptasjon, altså overføringen av en tekst fra ett medium til et annet, for eksempel fra bok til film eller fra muntlig møtesamtale til møtereferat. Emnet gir en innføring i multimodal teori og i metoder for å analysere samspillet mellom ulike modaliteter i en sammensatt tekst Tekst kan også være et skriftledd eller utdrag av Bibelen, som grunnlag for en preken (som i dagens tekst).. I språkvitenskapen defineres tekst som en helhetlig, sammenhengende, språklig ytring med en bestemt kommunikativ funksjon.En tekst gir uttrykk for en kommunikativ intensjon, som å informere om noe, å oppfordre til handling eller å uttrykke talerens følelser Idéen om denne visionære vil straks påvirke dit liv! Prøv det nu

tekster - Sammensatt kompetanse at ordet sammensatt tekst ble til i arbeidet med, og implementeringen av, Kunnskapsløftet (K06). Som du snart skal lære mer om i denne modulen, innebærer begrepet en utvidet forståelse av hva en tekst kan være. Tekst er ikke bare svarte streker på hvitt papir, men kan også inneholde for eksempel bilder, ly Retoriske appellformer og språklege verkemiddel. I dette undervisningsopplegget skal elevane leite etter retoriske appellformer og språklege verkemiddel i ein tekst frå avisa Sunnmørsposten: «Aldri før har noko så lite kravd så mykje frå så mange» av Egil Schistad. Egil Schistad er lege i spesialisering, Anestesi Dette gjør jeg i lys av det dialogiske synet på tekst og mer generelle skrivedidaktiske teorier. beskrivende fokus på appellformer i tekstutvalget, ikke for eksempel et normativt. Metodekapittelet gir deretter en kort beskrivelse av datamaterialet, der studien

En sammensatt tekst er en tekst som består av flere elementer, for eksempel lyd, bilde, og ord. Et annet navn for sammensatt tekst er multimodal tekst.Det bør nevnes at en tekst kan bety mer enn bare det skrevne ord. Ordet multimodal består av latinske multi, mange, og modal, måte.Altså sier en multimodal/sammensatt tekst noe på mange måter For øyeblikket jobber vi med sammensatt tekst i norskfaget, og målet med denne økta var å bli kjent med appellformene etos, patos og logos, og hvordan disse brukes i reklame. I forkant av økta ble derfor elevene bedt om å se en liten undervisningsvideo jeg har laget, som beskriver disse tre appelformene ut i fra eksempler

Retorisk analyse av sammensatt tekst Eksempe

Sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster, er en tekst satt sammen av ulike teksttyper. For eksempel er en bildebok satt sammen av skriftlig tekst og bilder. En webside kan være satt sammen av lyd, bilde og skriftlig tekst.I følge kompetansemålene til norskfaget i LK06 skal elevene arbeide med å lage egne sammensatte tekster gjennom hel Tekst og mening - formidle og - forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst - gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på - drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende - beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over. Videoen gir en introduksjon til hva en sammensatt tekst er, eller multimodal tekst. Den viser noen eksempler fra hverdagen, og trekker frem noen viktige egenska.. Sammensatt tekst studienett Analyse av sammensatt tekst - Studienett . De bruker gode, gammeldagse appellformer som patos. Emnet gir en innføring i multimodal teori og i metoder for å analysere samspillet mellom ulike modaliteter i en sammensatt tekst. Hva lærer du

Analyse av sammensatt tekst Operasjon Dagsver

Musikkvideo - en sammensatt tekst En sammensatt tekst inneholder flere ulike uttrykksmåter. Musikkvideoen for eksempel kombinerer gjerne bilder, dans, musikk og ord. De forskjellige uttrykksmåtene virker sammen og skaper en helhet Sensorveiledning for RETKOM 1102 Tekst og Dette innføringsemnet er «eklektisk» sammensatt, i det studentene får grunnleggende opplæring og trening i tekstlingvistikk, pragmatikk, sjanger, medium og retoriske appellformer (etos, logos og patos). Momenter: Situasjonskontekst: Stortingsrepresentant i undervisningskomiteen Tybrin Sammensatt tekst eller som det også blir kaldt en multimodal tekst. Modal er måte å organisere og uttrykke en tekst på i en gitt kommunikasjonssituasjon.En sammensatt tekst er en tekst hvor flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Noe som er viktig, og som kanskje bare blir viktigere å viktigere er den «digital Noen som har noen sjangertips, skrivetips eller sider som det er smart å se litt på? Tenker at ihvertfall en oppgave vil handle om grunnlovsjubileum, nasjonsbyggingen osv Retoriske appellformer: Appellformene er de argumentasjonstypene eller bevismidler en avsender bruker for å nå frem med. sine meninger eller for å overbevise mottakeren Appellformen etos baserer seg på at avsenderen gjennom en tale eller tekst skal tilegne seg. mottakerens varige tillit - avsenderens troverdighe

Norsk - NDL

Denne Reklameanalysen er en skriftlig oppgave ved Digital mediedesign som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2009 DIGITAL GRAFISK DESIGN OPPGAVE 5 - REKLAMEANALYSE HØGSKOLEN I TELEMARK HØST 2009 Innledning Vi har valgt å analysere en plakat fra annonsekampanjen som Statens vegvesen startet i 2003, angående bruk av bilbelte Du kan se på dem som byggeklosser, eller tråder, som du bruker for å sy sammen en tekst, bygge opp en tekst, sette sammen en tekst. Hvis du er ekstra smart, har du allerede nå skjønt at egentlig er enhver tekst sammensatt. Det finnes ikke tekster som ikke er sammensatte bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon ; uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkra Men en sammensatt tekst må være satt sammen av mist 2 av disse, enten bilde med tekst, eller tekst med video, bilde med lyd eller tekst med lyd osv. Musikk videoer er et veldig godt eksempel på en sammensatt tekst. Her er det både musikk altså lyd, bilder og video og noen ganger tekster i samme tekst Tekst: Anna Kirsten Aaland Hellevang Foto: Inge Schreuder-Lindløv, Universitetet i Stavanger. Kanskje er du nytilsett lærar eller kanskje får du plutseleg ein vikartime. Då kan det vere fint å ha eit opplegg klart for ein dobbelttime. Her er ein resurs som lærarane kan bruke no før valet. Det passar godt å bruke timane til diskusjon

Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten. I bredere forstand brukes ordet retorikk om: kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og. Sammensatt tekst I: Nyhetsoppslag om krigen mellom Israel og Libanon, sommeren 2006 På CNNs nettsider rapporteres det fra konflikten i Midtøsten, presentert i skrift og stillbilde (fig. 1). Skriftdelen formidler en nyhetsreportasje som ved hjelp av tittel, ingress og brødtekst beskriver hendelsene, mens fotografiet viser scener fra krigshandlingene led-saget av presiserende skriftlig. Her finner du ulike eksempler der man kan jobbe med digitale fortellinger som et eksempel på en sammensatt tekst. Et undervisningsopplegg om sammensatte tekster for lærerstudenter []. Hæge Hestnes, Hildegunn Otnes, Fredrik Røkenes ved NTNU har laget et undervisningsopplegg om digitale fortellinger i språkopplæringen for lærerstudenten

Å formulere hovedsyn i tekster - retorikk-argumentasjon-språ

bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner: Skriftlig kommunikasjon: Annalisas dagbok- tekst. Lese og analysere. Virkemidler. Lage egen sammensatt tekst. Levere uke 42. Uke . 41-42 Sammensatt tekst- vurdering. Høy måloppnåelse. 5-6. Middels måloppnåelse. 3-4. Lav måloppnåelse. 1-2 Retoriske virkemidler er nyttige å bruke når du skal skrive en overbevisende tekst. I retorikkens verden er det nemlig flere virkemidler som benyttes - blant annet for å gjøre at innholdet treffer mottakerne på et følelsesmessig plan. I tillegg er det viktig at innholdet virker logisk og troverdig

forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner Analyse av sammensatt tekst, i dette tilfellet Statens vegvesen sin husk bilbelte-reklame. Bokmål Analyse/tolkning. Tine melk. Analyse av reklame for Tine melk. Bokmål Analyse/tolkning. Unge spørsmål, voksne svar. Analyse av den sammensatte teksten Hvem er jeg? for Ungdomstelefonen.no.

sammensatte tekster: tekster som kombinerer tekst, bilde og lyd. Eksempler på sjangre kan være tegneserie, reklame og film. Vi skal nå arbeide med sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster . Dette er altså tekster hvor man kombinerer ord, bilder og lyd. Det er viktig å se på hvordan disse utfyller hverandre og danner en helhet Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon . Kompetansemål Vg1 SF: gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster ; lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjone Å lage en sammensatt tekst, kan f.eks. være å at man bruker Microsofts Moviemaker eller Apples iMovie til å sette sammen tekst, bilde lyd og eventuelt film bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner. mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

I anledning av 25-årsjubileet som regentpar var kong Harald og dronning Sonja 1. september 2016 vertskap for en hagefest med 1500 gjester. I stedet for å invitere kongelige familiemedlemmer, jetsett-venner og offisielle og politiske representanter, var gjestelisten nøye sammensatt som et representativt utvalg av det norske folk. 50 representanter fra landets fylker og Svalbard var til stede. Visuelle virkemidler har å gjøre med øyet. Det visuelle er det vi kan se. På bildet over står det jeg elsker deg på forskjellige språk. Meningen i setningene er de samme, men hva er de..

Begrepet sammensatte tekster ble innført i norsk skole i 2006. Det betyr ikke at sammensatte tekster er noe nytt. Det betyr bare at det ble fornyet fokus på denne type tekster. Sammensatte tekster er tekster som er satt sammen av mer enn én meningsbærende ressurs. Med meningsbærende ressurs menes for eksempel bilder, både stillbilder o Kort variant: Elevene tar et bilde eller skriver en kort tweet/dikt/tekst som illustrerer hvordan verden vil være i 2030. Lengre variant: Elevene jobber sammen, alene eller i grupper, for å lage f.eks. en fotoserie, nyhetssending, novelle eller debattinnlegg om verden i 2030 Dette er en todelt oppgave (presentasjon og brosjyre) i forbindelse med kulturmøter. Elevene jobber parvis (eller individuelt). Oppgaven er å fordype seg i en utenlandsk rett og informere om denne for klassen. Målet kan være å bl kjent med matkultur og spisevaner i et annet land, og hvordan denne retten/tilberedningen er mottatt i Norge Ved å kombinere tekst og lyd har du en annen form for sammensatt tekst. Ved å legge til musikk til en tekst kan man få leseren til å oppleve en helt spesiell stemning. Dersom du for eksempel har skrevet et dikt om et trist tema, kan de som leser det eller hører på det oppleve den triste stemningen enda sterkere dersom du samtidig spiller av musikk som har en trist stemning

Dette arbeidet er et samarbeid mellom norsk og programfagene i medier og kommunikasjon. Elevene har i forkant av prosjektet jobbet noe med lyrikk. De skal selv skrive et dikt som skal være utgangspunkt for manus til en animasjonsfilm i programfagene. De skal i løpet av perioden gjennomføre en fagsamtale med norsklærer om temaene lyrikk og filmteori, som blir vurdert Rett før helga prøvde jeg igjen noe nytt i klasserommet. Denne gangen var det Instagram som ble med meg som digital tjeneste i verktøykofferten, og med stort hell kan jeg melde. For øyeblikket jobber vi med sammensatt tekst i norskfaget, og målet med denne økta var å bli kjent med appellformene etos, patos og logos Bjørnemannen - retorikk i en sammensatt tekst Se de fem første minuttene av dokumentarfilmen Bjørnemannen . Filmen handler om bjørnejeger Hermann Sotkajervi som prøver å overbevise NRK-reporteren Eilif Aslaksen om at bjørnen ikke er farlig for mennesker Emne: Talemålsutvikling i Telemark. Problemstillinger: Hvilke likheter og forskjeller er det mellom talemålet til personer i ulike aldersgrupper fra Vinje og Seljord i Telemark?Hva kan dette fortelle om talemålsutvikling i Telemark? Emne: Ungdomsspråk. Problemstilling: I hvor stor grad endres bruken av slang etter hvert som man blir eldre?En studie av språk i aldersgruppene 13-14 år og.

Klimaspillet er basert på kompetansemål for førsteklasse på vgs. Klimaspillet egner seg for både andre- og tredjeklasse på vgs Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag. Det har stor betydning for oss å få tilbakemelding både på den enkelte planen og på sammenheng og helhet i. • bruke et tekstvedlegg som eksempel og skrive en kort tekst med tilsvarende virkemidler eller appellformer Langsvarsoppgavene Langsvarsoppgavene er knyttet til vedlagte tekster. Eleven får tre eller fire oppgaver til valg og skal skrive en lengre tekst med god struktur og sammenheng Logg inn Nettskulen.no © 2020 - nonprofit læringsarena for 5.-10. trinn Redaktør: Morten Hetlan Man kan si at alt vi ser i dag er en sammensatt tekst. Det utvidede tekstbegrepet viser til at et hvert tegnsystem som benyttes til kommunikasjon er en tekst. Filmer, bilder, tekster er en sammensatt tekst fordi det skal kommunisere. Utrykket et bilde sier mer enn tusen ord er noe mange har hørt, men je

 • Prøve i kristendommen vg3.
 • Innovasjon norge grunderlån.
 • Rørrens boblebad.
 • Kindergeburtstag nürnberg.
 • Drømmetydning kjæreste.
 • Glerups tøfler salg.
 • Cap økonomi.
 • Buxtehuder tanzschule.
 • Diskothek a4.
 • Sukkervann baby 6 uker.
 • Resultater ol 1936.
 • Minstesats musiker.
 • Glassvask til bad.
 • Astrup nikolai.
 • Deutschkurs linz bfi.
 • Cymbalta vektøkning.
 • 40 års lag.
 • Konvergere.
 • Barn i forsetet på varebil.
 • Veksthormoner til barn.
 • Ekspresjonisme skrik.
 • Bild auf metall lasern.
 • Uni bremen verwaltung telefonnummer.
 • Hårfjerning laser stavanger.
 • Relatieplanet feest claus 2018.
 • Eksempler på befolkningspolitikk i norge.
 • Koble forsterker til tv hdmi.
 • Tefal waffeleisen bedienungsanleitung.
 • Avinor stavanger.
 • Ferienfahrschule eichstätt.
 • Hundesteuer kosten.
 • Rosenthal porzellan fabrikverkauf.
 • Vkm rapport.
 • Lili reinhart snapchat.
 • Studentenzimmer marburg.
 • Jaget kryssord.
 • Feriehus nær barcelona.
 • Punkt 12 gewinnspiel kosten handy.
 • Robespierre snl.
 • Morgendagens søsken melodi.
 • Cinestar emden preise.