Home

Vkm rapport

VKM rapport 2020:07, ISBN: 978-82-8259-345-8, ISSN: 2535-4019. Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM), Oslo, Norway. Endelig, 15.06.2020. VKM Report 2020: 07 Giardia og Cryptosporidium i norsk drikkevann Forfattere Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) utnevnte en prosjektgruppe for å svare p VKMs rapport om sammenlikning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. 16. oktober 2017. I april 2014 gjennomgikk og sammenstilte VKM forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. I rapporten sammenlignet vi de to produksjonsformene og vurderte hva forskjellene har å si for plantehelse,. / Om VKM; 23. april 2020. VKMs årsrapport 2019. Som en faglig uavhengig vitenskaomité med bred, tverrfaglig kompetanse, har VKM et godt utgangspunkt for å levere et felles kunnskapsgrunnlag på tvers av sektorer.. Merking av ville dyr kan være problematisk, viser ny rapport. Dyrevernalliansen er svært glade for at dette kommer frem i lyset Hovedbudskap: På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert nytte og risiko ved å spise fisk. Rapporten er en oppdatering av vurderingen som komiteen publiserte i 2006. VKM konkluderer med at det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar også positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn

Giardia og Cryptosporidium i norsk drikkevan

Hovedbudskap: Det er ukjent hva som er smittekilden til tre tilfeller av prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) som er påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. Det konkluderer Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) i en rapport som komiteen har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet VKM (2016). CWD in Norway. VKM Rapport. 26:1-75. Lenke. Kontaktpersoner. Stein Tage Domaas Tlf: 75 53 16 79 / 480 60 783; Lenker. Reinbase - NINA Kilden - NIBIO Rovbase - Miljødirektoratet Forskningsprosjekter finansiert over Reindriftsavtalen Om forskningsmidler over Reindriftsavtalen

Michaelsen registrerte imidlertid at VKM hadde gitt uttrykk for å ville forbedre rutinene, og at Mattilsynet vil bestille en ny rapport. Mattilsynet bekrefter at en ny rapport er under bestilling: - Mattilsynet har spurt VKMs faggruppe for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester om det har kommet tilstrekkelig med ny kunnskap til at det er fornuftig å oppdatere vurderingen VKM fant ut at andelen barn og unge som drakk energidrikker varierte fra 1-70 % i de undersøkelsene som inngikk i risikovurderingen. I alle aldersgrupper inntok halvparten av de som drakk energidrikker mindre enn en ½ liten boks per dag. Blant ungdom mellom 13 og 18 år drakk de som hadde et vanlig høyt inntak (de 5 % av ungdommen

VKMs rapport om sammenlikning av økologisk og

Rapport. Dataene hentes fra Cristin (Current Research Information System In Norway) Publikasjonsbasen forteller deg hvor noe er publisert. (VKM) Rapport. Fremtidens konsumprodukter av norsk salt- og klippfisk. Storskala utvanningsforsøk med lombos og postas Ny VKM- rapport. Mysterud var også deltaker i ekspertgruppen som sto bak rapporten fra Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) i 2017. Der ble det anbefalt å skyte all rein i Nordfjella sone 1 og legge området brakk i minst fem år FERSK RAPPORT: Fredag 1. februar la Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM), på oppdrag fra Mattilsynet, frem en ny rapport der de redegjør for om inntak av energidrikker blant barn og unge mellom åtte og 18 år kan ha negative helseeffekter Mejdell, C.M., Basic, D. og Bøe, K.E.: A review on the use of electric devices to modify animal behaviour and the impact on animal welfare Opinion of the Panel on Animal health and welfare of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM-rapport. (2017

Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM, tidligere Vitenskaomiteen for mattrygghet) er et faglig uavhengig statlig organ som gjennomfører vitenskapelige risikovurderinger på områdene trygg mat, matproduksjon og miljø, på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.VKM vurderer i tillegg spørsmål knyttet til dyrehelse, plantehelse, dyrevelferd og kosmetikk for Mattilsynet, og. VKM. (2016). CWD in Norway. Opinion of the Panel on biological hazards, ISBN: 978-82-8259-216-1, Oslo, Norway. Bestillingsbrev fra Mattilsynet og Miljødirektoratet . EFSA vurderer risikoen for spredning av skrantesjuke til EU-land. Chronic wasting disease (CWD) in cervids (EFSA-rapport 18.01.17) Overvåkingsprogrammet for CW En annen utfordring VKM løfter frem i rapporten, er at studier som ble vurdert i 2015 til 2020 ikke fanger opp kompleksiteten i antimikrobiell resistens i miljøet. - Miljøet blir ikke utsatt for enkeltgener, bakterielle arter eller selektive midler slik som antimikrobielle midler, tungmetaller og desinfeksjonsmidler, men komplekse blandinger av dette

VKMs årsrapport 2019 - english

De siste års enorme oppgang av den russiske pukkellaksen i mange av våre elver har vært skremmende. Man har visst veldig lite om arten, og hvilke konsekvenser denne uønskete laksen vil få for vår egen villaks. VKM har vurdert risiko for negative konsekvenser på biologisk mangfold i ulike økosystemer, produktiviteten av lokal laksefisk og akvakultur hvis pukkellaks etablerer seg i. Ny rapport om skrantesjuke fra VKM. Anders Mossing March 29, 2017. Den nye rapporten fra Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) er nå klar. Den er utarbeidet på bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, og er den andre rapporten som vurderer risiko forbundet med skrantesjuke En rapport fra Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) la i 2014 grunnlaget for de kostholdsrådene som norske helsemyndigheter har gitt om fisk til den norske befolkningen VKM har for første gang utgitt en rapport om kunnskapshull og forskningsbehov. VKM presiserer om marine oljer Det ikke er motsetninger i konklusjonen i to risikovurderinger, presiserer VKM. Risikovurdering av harsk fiskeolje VKM er noe. I tillegg bestiller direktoratene en rapport fra Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) som vil danne det faglige grunnlaget for den videre håndteringen av sykdommen. Les mer: Det er viktig å understreke at vi nå står overfor en helt annen situasjon enn da skrantesjuke ble oppdaget i Nordfjella, og at funnet på Hardangervidda krever andre vurderinger

VKM har vurdert en lang rekke matvarer i fire grupper: fisk- og sjømatprodukter, kjøttprodukter, melkeprodukter og såkalte vegetabiler. Vegetabiler er frukt, Rapport fra VKM (2018) Saken er produsert og finansiert av Vitenskaomiteen for mat og miljø - Les mer Relevante rapporter . Stortingsmelding: Garden som ressurs- marknaden som mål- vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar. https://www.regjeringen.no/no. VKM-rapport om skrantesjuke (CWD) som kom 29. mars, er i tråd med Veterinærinstituttets vurderinger av forvaltningstiltak. I tillegg til diagnostikk og overvåkning , forsker instituttet på.. Harald Gjein, VKM rapport Det er lenge siden 2006 og mye har skjedd. I fjor ba vi i samarbeid med Helsedirektoratet om en ny nytte og risikovurdering, sier Harald Gjein fra Mattilsynets, under dagens overlevering av nytte/risikovurderingen av fisk og sjømat i kostholdet

Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) har i sin rapport kun vurdert de negative effektene ved å drikke energidrikker Statskonsult rapport 2006:16 1 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) ble opprettet 01.01.04 og den første komiteen ble utnevnt av Helsedepartementet 01.04.04

VKM-rapport: dårlig dyrevelferd ved merking av ville dyr

VKM-rapport overlevert 14.12.2015. Næringen har iverksatt tiltak. Forskningsprosjekt pågår. Sørge for oppdaterte terapianbefalinger. Ansv.: Mattilsynet i samarbeid med Legemiddelverket. Oppdatert per 2014. Føre tilsyn med dyrehelsepersonell og deres forskrivning av antibiotika, herunde I Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) sin rapport om sjømattrygghet 2014 kunne vi lese: «VKM konkluderer derfor med at hverken storspisere av fisk eller andre får i seg skadelige mengder av miljøgifter fra fet fisk I vår VKM-rapport hadde vi måletall for antiperspiranter og leppestift/lipgloss. Av disse var det antiperspirantene som inneholdt mest aluminium. I dyreforsøk har man funnet ut at aluminium tatt opp via mage/tarm kan føre til skader på nervesystemet, sier Berit Granum, seniorforsker ved avdeling for mat, vann og kosmetikk ved Nasjonalt folkehelseinstitutt til Klikk.no

VKM leverer vitenskapelige risikovurderinger innenfor Mattilsynets forvaltnings­område samt miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer til Direktoratet for • Rapport om kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger 2009-2010 (pdf) Sjømat Fiskevelferd Mattrygghet Forskning GMO VKM. Mattilsynet ba VKM om en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som spiller inn på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella. Mattilsynet vil nå sette seg inn i rapporten og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette for å begrense spredning av smitte. Hele rapporten kan du laste ned på VKM Les mer av Ny rapport om skrantesjuke og fare for sprednin Rapport fra Hovedkomiteen, Vitenskaomiteen for mat og miljø 23.05.2018 . ISBN: 978-82-8259-308-3 ISSN: 2535-4019 Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) Po 4404 Nydalen N - 0403 Oslo Norge . Telefon: +47 21 62 28 00 Epost: vkm@vkm.no. vkm.no vkm.no/english. Forsidebilde: iStock blid

Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - VKM

Kostholdsråd under svangerskapet: Forskning: Unngå all kaffe Gravide bør kutte ut all kaffedrikking for å unngå spontanabort, lav fødselsvekt og dødfødsel, viser ny studie Ny rapport skal gi svar på om fisk fortsatt er sunt. VKM skal også vurdere om konklusjonen i rapporten fra 2006 bør endres VKM, som er en uavhengig, Rapport om økologisk mat snart klar - Ingen grunn til å spise glutenfritt dersom du ikke har glutenintoleranse: Eksperter: Du kan legge på deg av glutenfritt

Mattilsynet vil nå sende en bestilling til Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) der de ber om en gjennomgang av EFSAs rapport opp mot norske forhold, og en ny nytte-/risikovurdering av fisk og sjømat. Helsedirektoratet vil bruke rapportene fra VKM til å vurdere om det er behov for å gjøre endringer i de nasjonale kostanbefalingene Mattilsynet offentliggjorde sin rapport med anbefalinger 18. februar, og heller ikke i deres rapport er det sett nærmere på effekter av energidrikk når det gjelder barn og unges munnhelse. Det er også svært uheldig om det spres en oppfatning i befolkningen av at inntak av energidrikker med høyt sukker- og syreinnhold, ikke har negative helseeffekter gjennom egen årlig rapport aktivt formidle sine kunnskapsbehov til forvaltningen og Forskningsrådet Delmål 2 VKM skal sørge for åpenhet om arbeidsprosessen, lett tilgjengelige risikovurderinger og klar kommunikasjon på norsk og engelsk. VKMs hjemmesider på Internett skal være utformet p Ny VKM-rapport: Fortsatt lite sannsynlig at mennesker kan smittes av skrantesyk Overfor NTB opplyser Bjerkås at rapporten ikke blir lagt fram før neste uke og at VKM derfor ennå ikke kan si noe om konklusjonen. En tilsvarende rapport fra Storbritannia i 2009 konkluderte imidlertid med at det helsemessig ikke er vesentlige fordeler ved å spise økologisk mat i stedet for konvensjonell mat

- Importerte ender dør av frost, sult, feilernæring og fordi de blir spist av rovdyr, og det er stor sannsynlighet for at de lider, konkluderer ny rapport En av studiene som VKM har gått gjennom, rapporterte at mødre med høyt inntak av glykyrrhizinsyre under svangerskapet fødte tidligere enn kvinner som hadde lavt inntak av glykyrrhizinsyre. Hazard assessment of glycyrrhizic acid from licorice. VKM-rapport Men VKM skriver at et effektivt tiltak kan være å skyte alle dyr i en bestand som kan avgrenses, som for eksempel villreinen i Nordfjella. Deretter bør området legges i brakk i minst fem år Rapport: Pukkellaksen er en alvorlig trussel. Pukkellaksen kan gjøre stor skade i Norge, ifølge en ny risikovurdering om arten, som er uønsket her i landet Mandag 15. februar publiserte Vitenskaomiteen (VKM) sin rapport om kalkuner i Norge, og ikke overraskende konkluderer de med at det er «store dyrevelferdsutfordringer ved dagens driftsformer» - også der reglene følges. 1,3 millioner kalkuner slaktes årlig i Norge, men dyregruppen har fått lite oppmerksomhet

Rapport fra VKM - Norges Hundekjørerforbun

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå sendt bestillingen til Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) etter funnet av skrantesjuke på Hardangervidda Ny rapport om sjømat: Mindre giftstoffer i oppdrettslaks. VKM har funnet at norske voksne og barn spiser nok fisk til å dekke det daglige behovet for maoriene omega 3-fettsyrer VKM; Vitenskaomiteen for mattrygghet (2015). Risk assessment of dietary exposure to acrylamide in the Norwegian population. Rapport. VKM; Vitenskaomiteen for mattrygghet (2018). Akrylamid i mat. 2018. Rapport, sist oppdatert 15.3.2018

Skrantesjuke: VKM-rapport støtter Veterinærinstituttets

Vitenskaomiteen for Mattrygghet (VKM) rapporten fra

 1. Vi tar VKM sin rapport meget alvorlig, men vi følger også Mattilsynets og Helsedirektoratets råd som sier at de ikke har grunnlag for å endre de nasjonale kostrådene som følge av VKM.
 2. Rapport. 2016. Research needs and data gaps of importance for food safety and protection of biodiversity. From VKM's scientific opinions in the period 2005 - 2015. Report from the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Lene Frost Andersen
 3. VKM fikk prosjektet godkjent av EFSA og ble tilbudt kontrakt i begynnelsen av november. VKM kunne dessverre ikke signere kontrakten da Universitetet i Oslo, som eiere av de nye Norkost dataene, ikke vil dele dataene med andre enn norske brukere (Helsedirektoratet, Mattilsynet, VKM) før disse er publisert i vitenskapelige artikler
 4. Gjennom et barnehageår er det mange bursdager, merkedager, høytider og spesielle anledninger som foreldrekaffe, turdager og temadager. Dersom det ved flere slike anledninger serveres søt og fet mat og søt drikke, kan barnehagen medvirke til at barn får et for høyt inntak av sukker og fett samtidig som annen og mer næringsrik mat og drikke fortrenges

Ny rapport: Ikke skadelig å drikke litt energidrikk. Koffeinnivået i energidrikker kan være skadelig for barn og unge, konkluderer en ny rapport. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix. (VKM) gjennomført en risikovurdering av energidrikker for barn og unge Munnhelse blir glemt i ny rapport om skadene fra energidrikker DEBATT: De øvrige skadevirkningene energidrikker kan ha på helsen, herunder munnhelsen eller den orale helsen, blir ikke omtalt i en ny rapport fra Vitenskaomiteen for mat og miljø. Det burde de absolutt ha blitt Det er derfor i utgangspunktet ingen grunn til spesiell bekymring blant norske mødre. Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) publiserte i 2013 en nytte-risikovurdering av morsmelk, konklusjonen var at nytten var større enn risikoen fra miljøgifter. Se rapporten fra VKM Det er mindre forekomst av listeriabakterier i sushi enn sashimi, og for gravide er ferdigkjøpt sushi er tryggere enn hjemmelaget, ifølge en ny rapport

I 2013 har VKM publisert 47 saker (39 risikovurderinger, to klagesaker, fem innspill til EFSA nett og en rapport om forskningsbehov), samt vurdert 21 dietetiske produkter. En kort omtale over de avsluttede risikovurderinger finnes i vedlegg 1. Ved utgangen av året hadde VKM totalt 30 saker til behandling (vedlegg 2) NIBIO RAPPORT / VOL.: 1, NR.: 87, 2015 FORORD Med denne rapporten er det et ønske å synliggjøre den rollen økologisk landbruk har fått av myndighetene med å være en pådriver i arbeidet med å gjøre landbruket mer miljøvennlig og bærekraftig. Rapporten vil forhåpentligvis øke kunnskap og interesse for økologisk produksjon og forbruk Disse problemene ble utredet av VKM, som har utgitt en rapport om kombinerte toksiske effekter etter samtidig eksponering for flere stoffer (3). VKM har beregnet eksponeringen for flere typer plantevernmiddelrester i Norge og konkludert med at resultatene ikke tyder på at kombinert eksponering for flere typer plantevernmiddelrester samtidig resulterer i økt helserisiko for befolkningen (2) Stiller spørsmål om habilitet ved fetfisk-rapport fra VKM I desember 2014 lanserte Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) en ny rapport som slo fast hvor mye fet fisk en kan spise, og at det også var trygt for gravide Det er imidlertid langt fra en bekymringsfri rapport VKM nå har levert. Det er stor usikkerhet forbundet med mange momenter i risikovurderingen. Spesielt vet man lite om hvordan soppinfeksjonen samspiller med andre faktorer, som samtidig infeksjon med andre smittestoff, miljøbelastninger som miljøgifter, habitatendringer og klimaendringer

Gjennomgang av risikovurdering av ikke - english

VKM har i sin rapport estimert antallet villsvin i Norge til å være mellom 400 og 1200 individer. VKM la i juni 2018 frem rapporten: Wild Boar population growth and expansion - Implications for biodiversity, food safety and animal health in Norway. I sin rapport viser VKM at man er kjent med predasjon av rensefisk i oppdrettsmerdene. Omfanget av predasjonen blir ikke tallfestet, men det skrives at bortfallet, eller svinnet, av rensefisk kan..

I Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) sin rapport fra 2018 om villsvin lister de opp en rekke smittestoffer som villsvin kan være bærere av. Mest fokus de siste årene har det vært på Afrikansk svinepest Slik konkluderer Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) i en fersk rapport bestilt av Miljødirektoratet og Mattilsynet. Villsvin har i det stille etablert seg i Norge, skrev ABC Nyheter i 2016. Sverige hadde 500 villsvin i 1987. Så vedtok Riksdagen at i 1988 av villsvinet skulle være en del av den svenske faunaen. I dag skyter de 100.000.

Smittespredning av skrantesyke - VKM

 1. Biosikkerhet, VKM-rapport Eli Knispel Rueness, Universitetet i Oslo Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk Reidun Bjelland, Havforskningsinstituttet Spørsmål fra salen - begge bolke
 2. I 2019 kom det en rapport som viser at også de nye metodene kan være smertefulle og skadelige for laksen. VKM er for tiden i gang med en ny risikovurdering av fisk
 3. NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek
 4. På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) svare på hvor farlig pukkellaksen er for den norske laksebestanden og naturmangfoldet. Rapporten legges fram onsdag, og skal eventuelt danne grunnlag for en handlingsplan, skriver NRK. Den ser blant annet på om pukkellaksen kan føre til utbrudd av sykdommer blant villaks og oppdrettslaks

VKM-rapport blir kampanjesatsing Intrafish

 1. Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) Serie VKM Report. ISSN 2535-4019 e-ISSN 2535-4019. NVI-nivå 1. Finn i kanalregisteret. Om resultatet Om resultatet Rapport Publiseringsår: 2016.
 2. Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) slapp i dag en ny rapport hvor de på oppdrag fra Mattilsynet har sett på om det faktisk er noen vesentlige fordeler med økologisk fremfor konvensjonell mat og matproduksjon.. Deres resultater er nedslående for tilhengere av økologisk dyrket mat. En gjennomgang av forskningen viser ingen klare fordeler med tanke på hverken næringsinnhold.
 3. Vitenskaomiteen for mat og miljø (VMK) har gjort en risikovurdering av pukkellaks i en ny rapport. I rapporten, som er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet, har VMK vurdert risiko for negative konsekvenser på biologisk mangfold i ulike økosystemer, produktiviteten av lokal laksefisk og akvakultur hvis pukkellaks etablerer seg i norske vassdrag. I tillegg har VKM
 4. Økologisk mat er verken bedre eller dårligere for helsa enn konvensjonelt produsert mat. Og dyrevelferden er stort sett like bra med begge produksjonsmetodene, ifølge en ny rapport fra.
 5. Les Zoonose-rapport fra EFSA og ECDC hos Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) Hvert år utarbeider Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Nasjonalt Folkehelseinstitutt en rapport som beskriver funn av smittestoffer som forårsaker zoonoser i fôr, dyr og mat samt sykdomstilfeller hos mennesker
 6. I 2006 kom de med sin opprinnelige rapport om fisk i kostholdet, som dannet bakgrunnen for helsemyndighetenes oppfordring om at folk bør spise fisk til middag to til tre ganger i uka. Mattilsynet ga VKM i oppdrag å undersøke helsefordelene og eventuelle ulemper på nytt
 7. DET NORSKE VERITAS Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde Det Norske Veritas AS Rapportnr.2010-1461/DNV Referansenr.: / 127UXV3-13 Rev. 01, 2010-11-1

Video: Skrantesjuke: VKM-rapport støtter Veterinærinstituttets

Forskning er viktig for å sikre trygg mat - english

Det viser en ny rapport Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) publiserte i dag «Scenario calculations of mercury exposure from fish and overview of species with high mercury concentrations». Rapporten er gjort på oppdrag fra Mattilsynet. «Å spise fisk med lav kvikksølvkonsentrasjon vil ikke føre til en eksponering som overskrider TWI, selv ikke med et høyt ukentlig inntak av fisk. Den nye VKM-rapporten fra desember 2018, som går mer i dybden på smittefarer knyttet til Nordfjella, understøttet ytterligere behovet for et saltsteinforbud. Smittespredning av skrantesyke (VKM-rapport) Kontakt. E-post: post@hjortevilt.no Informasjonskapsler og personvern Ta kontakt med helsestasjon, jordmor eller fastlege. Kostrådene på denne siden er fra norske myndigheter til gravide. Matportalens redaksjon svarer ikke på enkelthenvendelser fra gravide, men lagrer henvendelser slik at de blir tatt med i vurderingen når kostrådene skal revideres I en nylig publisert rapport fra Vitenskaps-komiteen (VKM) for mattrygghet (VKM, 2014) er det forsøkt å estimere inntaket av kalium og natrium i den norske befolkning basert på data fra den norske kostholdsundersøkelsen Norkost 3 (utført 2010/2011) kombinert med tall for innholdet av Na og K i ulike matvarer hentet fra Matvare-tabellen VKM: Dioksiner og dioksinliknende PCB: tolerabelt inntak er oppdatert Havforskningsinstituttet: Lavere tålegrense for dioksiner og dioksinlignende PCB Helsedirektoratet: Ny rapport om miljøgifter i mat kan få konsekvenser for norske anbefalinge

Ukjent smittekilde til CWD i Norge - english

Riktig lagring av råvarer og god hygiene, er viktig for å unngå at sushi inneholder listeriabakterier i mengder som kan føre til sykdom hos fostre, heter det i en ny rapport Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM).. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Mattilsynet i forbindelse med oppdatering av rådene om sushi til gravide og andre utsatte grupper Rapport. 2013. Answer to the objections from The Retinol Consortium to VKM's document Risk assessment of vitamin A (retinol and retinyl esters) in cosmetics. Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in Contact with Food and Cosmetics. Inger-Lise Steffensen Miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 x GA21 til mat, fôr, import og prosessering under EU-forordning 1829/2003/EF (EFSA/GMO/UK/2008/56) Skrantesjuke: VKM-rapport støtter Veterinærinstituttets oppfatning om forvaltningstiltak Skrantesjuke påvist på reinsbukk fra Hardangervidda Skrantesjuke - økt forståelse er et resultat av samarbei Det spørsmålet gir Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) svar på når en ny rapport legges fram i neste uke. Vitenskaomiteen for mattrygghet har ikke vurdert hvor bærekraftig økologisk og konvensjonell produksjon er

Forskning, rapporter og utredninger om reindrift

 1. VKM; Vitenskaomiteen for mattrygghet (2013). Nytte-risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge. VKM; Vitenskaomiteen for mattrygghet (2014). Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap
 2. I Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) sin rapport fra 2018 om villsvin lister de opp en rekke smittestoffer som villsvin kan være bærere av, blant annet salmonella. Villsvin kan imidlertid være bærere av mange smittestoffer som kan gi svært alvorlige sykdommer hos tamsvin. Mest fokus de siste årene har det vært på Afrikansk svinepestvirus
 3. vkm.no. VKMs årsmelding 2010 - Vitenskaomiteen for mattrygghet. VKMs årsmelding 2010 - Vitenskaomiteen for mattrygghet. vkm.no. Pages: 36 . Views: 908 . VKMs årsmelding 2010 - Vitenskaomiteen for mattrygghet.
Amir Khan’s nephew with Thamanah | KollyInsiderNy rapport skal gi svar på om fisk fortsatt er sunt - VG

Rapport: Søramerikansk Fra enkelte land er det rapportert om avlingstap på mellom 50 og 100 prosent, ifølge VKM. Møllen kan legge opp til 260 egg i levetiden sin Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) vil snart få bestilling om å lage en ny rapport for å vurdere om fet fisk er sunt. Dette fordi det blant annet har kommet ny informasjon fra EU. 10. oktober 2018 16:08 Oppdatert 10. oktober 2018 16:0 Agri Analyse - rapport VKM -rapport Titusener flere villsvin i Norge på få år - Forskning.no De ville svina kommer - Forskning.no Svenske tilstander i norske skoger -Østfold -NRK Norske forskere slår villsvin-alarm - TV2 Senterpartiet vil utrydde villsvin -Dagbladet Drastisk økning av villsvin om tiltak ikke settes inn - Norges Bondela En rapport fra EFSA om skrantesjuke foreslår etablering av et nytt overvåknings- og kontrollprogram for sjukdommen i Europa. I etterkant av påvisning Chronic Wasting Disease (CWD) / skrantejuke i Norge i 2016 har EU kommisjonen bedt EFSA (European Food Safety Authority (tilsvarende Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) på europeisk nivå) å lage en «risikovurdering» om CWD

Bør jeg spise mer fisk? | morgenbladetClub De Hockey Megève : Association Sportive Megève 74120

Rapport. 2007. Uttalelse fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i Vitenskaomiteen for mattrygghet. 1. VKM Report. ISSN 2535-4019 e-ISSN 2535-4019. NVI-nivå 1. Finn i kanalregisteret. Om resultatet Om resultatet Rapport. I en ny rapport fra Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) om skadevirkninger fra energidrikker, blir ikke munnhelsen nevnt. NTFs president, Camilla Hansen Steinum, påpeker dette i et debattinnlegg på forskning.no, som også har publiserte en tekst om energidrikker og skadevirkninger fra VKM Kunnskapsbehov av betydning for mattrygghet og biologisk mangfold. Oppsummering fra VKMs vitenskapelige uttalelser i perioden 2005 - 201 Nå foreligger en ny rapport: Miljøgifter i matvarer på det norske markedet 2003 - 2005. 289 matvareuttak Mattilsynet legger nå frem en rapport hvor det presenteres analyser av 289 matvareuttak, som er analysert for en eller flere av følgende miljøgifter; dioksiner, dioksinlignende PCB, PCB7, og bromerte flammehemmere: polybromerte difenyleter (PBDE) og Heksabromsyklododekan (HBCD)

 • Eksamensoppgaver medisin.
 • New yorker hamburger.
 • Skatt finnmark.
 • Wohnungsgeberbestätigung münchen.
 • Volvo v70 d3 2014.
 • Avinor stavanger.
 • Kompassläge korsord.
 • Zoe support build.
 • Usa klima og miljø.
 • Eplesaft sitronsyre.
 • Hva skjedde i den første tiden etter brannen i riksdagen.
 • Wienholt landau abschlussball 2017.
 • Anne brith trøffelkake.
 • Salsa party luxembourg.
 • Travel from vienna airport to city centre.
 • Trygg i vann grimstad.
 • Torsk med linser.
 • Septum piercing jewelry.
 • Ballettschulen düsseldorf.
 • Haiti fattigdom.
 • Hva gjør sukker med hjernen.
 • Aksaray malaklısı özellikleri.
 • Hijos de maria elena velasco.
 • Wg gesucht bochum 1 zimmer wohnung.
 • Lav selvfølelse symptomer.
 • Trening langløp langrenn.
 • Hvem er anders gran.
 • Rock drake saddle.
 • Miniature bull terrier.
 • Möbliertes zimmer offenbach.
 • China imbiss bremen.
 • Hochzeitsgedichte kurz.
 • Sjøholt demontering.
 • Garantiskjema schengen.
 • Aortaaneurisme kontroll.
 • Danzig lange gasse.
 • Larissa sarand facebook.
 • Outlander phev erfaringer.
 • Fortuna düsseldorf tickets.
 • Influenza b.
 • Lang ventetid på rettssak.