Home

Damplokomotiv på 1800 tallet

Verdens raskeste damplokomotiv kjørte fra nazistene

Det var blant annet på turné i USA og Canada fra 1969 til 1973, og i Australia på slutten av 1980-tallet. Vis mer Vis mindre Blant de mange viktige teknologiske fremskrittene Nigel Gresley sto bak, var å fjerne det hevede midtpartiet med vinduer som fantes på taket av passasjervognene på 1800-tallet, og i stedet innføre de ellipseformede takene som gir mindre luftmotstand En damplokomotiv er et lokomotiv som er drevet av damp. Fra tidlig på 1800-tallet til begynnelsen av det 20. århundre, damplokomotiver dominert jernbaner rundt om i verden. Selv etter forbrenningsmotorer ble utviklet for biler, makt ekstern forbrenning i form av damplokomotiver fortsatte å være energikilden om preferanser på jernbane Damplokomotiv er ein type lokomotiv som vert driven av ein dampmaskin.Dei fyrste damplokomotiva kom i drift på 1800-talet og spela ein viktig rolle for den industrielle revolusjonen.Damplokomotivet blei brukt som transport, som skulle gjere det enklare og raskare å frakte varer til andre stader Begge deler må etterfylles, gjerne flere ganger i løpet av en driftsdag for et damplokomotiv. Damplokomotivene var i praksis enerådende gjennom hele 1800-tallet, ble i Norge gradvis avløst fra 1920-tallet, og var her i ordinær drift fram til 1970, dog med færre og færre oppgaver de siste årene

Utover på slutten av 1800-tallet ble typen fortrengt av den mer effektive vannrørskjellen, spesielt for fremdrift av skip og store stasjonære anlegg som kraftverk. Etter at vannet fordamper blir dampen ført videre til en overheter som øker temperaturen ytterligere, våt damp omformes dermed til overhetet damp Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til.

Hva er et damplokomotiv? - notmywar

Sosiale ordninger på 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke Kårordningen kan vi kalle pensjonsordningen på landsbygda i Norge på 1800-tallet, og for fattige og syke fantes det sosiale ordninger. Å ta kår betyr å gi fra seg rettighetene til en gård mot å få bolig, mat, omsorg og pleie til gjengjeld Rundt midten av 1800-tallet var det fortsatt store forskjeller mellom skolene på landet og i byene, og fra sted til sted. På landet hadde de hatt allmueskole og skoleplikt siden 1739, mens byene først fikk sin lov om allmueskole i 1848. I løpet av 1800-tallet kom det flere endringer for skolene Første halvdel av 1800-tallet ble befolkningen i Norge fordoblet. I siste halvdel av århundret fortsatte den sterke befolkningsøkningen. Gjennom hele 1800-tallet fikk familier gjerne fem eller seks barn. Samtidig ble folk eldre. En løsning på befolkningsøkningen var å lage stadig flere husmannsplasser tidlig på 1800-tallet Industrialiseringen på 1800-tallet bidro til at samfunnet ble mer organisert i ulike foreninger og nasjonale bevegelser. På bildet ser vi Hjula veveri, det første maskindrevne veveriet i Norge. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Ca 1860. Båttrafikken på de store innsjøene i Telemark innebar en vesentlig forbedring av kommunikasjonene mellom de indre og de ytre distriktene i sommerhalvåret (Østvedt 1959) Under siste del av 1800-tallet ble også jernbane, veinett med skysstasjoner, innsjø-damip og kystbåttrafikk bygd ut. ※ Helland 1900(I) s. 506-43

Damplokomotiv - Wikipedi

Et norsk hushold på 1800-tallet Et hushold i Norge rundt 1800 var både produksjonsenhet og forbruksenhet. På gresk var ordet for hushold oikos, opphavet til ordet økonomi, som handler om det å styre et hushold. Husholdsperspektivet er med andre ord viktig for den som vil forstå økonomi historisk Upassende fordi ordet symboliserer plutselige forandringer, men disse endringene skjedde gradvis. Også den norske historikeren Tore Pryser understreker at den industrielle revolusjonen var en langvarig prosess, som først et godt stykke ut på 1800-tallet spredde seg til andre land i Europa og USA. Bakgrun 1800-tallet: Hungersnød, epidemier, oppdagelse av mikrobene og det første sinnsykeasylet. Utviklingen i folkehelse 1800- og 1900-tallet. Det er ingen skarp grense mellom folkehelse 1800- og 1900-tallet, men disse periodene har likevel sine særtrekk. Hovedpunkter. Trange kår, stor folkevekst, fattigdom og dårlig ernæring Befolkningsveksten la utover 1600-tallet igjen press på den dyrkbare jorda og selv om mange bønder ble selveiere etterhvert, oppstod også en helt ny og egen klasse av bønder; husmannen. Byene vokste, både i antall og størrelse, men på begynnelsen av 1800-tallet var Norge fortsatt et utpreget bondesamfunn hvor 9 av 10 bodde på bygda Dødeligheten på 1800 tallet var synkende, men rammet alle samfunnslag. Etter Napoleonskrigene, da de verste nødsårene var over, fant det sted en eksplosiv folkevekst i Norge. Folketellingen i 1801 viser en total folkemengde på ca. 880.000. Til tross for den kolossale utvandringen, tredoblet befolkningen seg de neste 100 årene

Lokomotiv - Wikipedi

De mest populære navnene 1781-1800 Oversiktene her viser de 8 mest brukte kvinne- og mannsnavnene på personer født i perioden 1781-1800. Folketellingen 1. februar 1801 inneholder anslagsvis 376.474 personer som er oppgitt født i denne perioden, derav 187.794 kvinner og 188.680 menn Øv deg på å lese og skrive slik de gjorde det på 1700-tallet ved å bruke appen Gotisk håndskrift. Du kan også øve direkte på nettsiden. Velg Alfabet øverst på siden. a. Velg Alfabet i menyen øverst. Lær deg på å skrive navnet ditt ved å øve på de forskjellige bokstavene. Følg instruksjonen så nøye du kan

damplokomotiv oversettelse i ordboken norsk bokmål - polsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Temaet for min masteroppgave er ekteskapsinngåelser på 1700- og 1800- tallet. Fokuset er lagt på selve ekteskapsvalget, hvor målet er å avdekke eventuelle tendenser i forhold til valg av ektefelle for ulike kategorier av mennesker i et norsk bondesamfunn Alkoholpolitikk på 1800-tallet. Hører til Forebyggende arbeid. Hjørnesteinene i norsk alkoholpolitikk og som gjelder den dag i dag, ble etablert fra midten av 1800-tallet og fram til 1871. Disse fire hjørnesteinene er: avgifter på salg av alkohol,. Da jeg begynte å forske på dans i Norge på 1700- og 1800-tallet, så jeg raskt en tydelig kobling til dannelse og korrekt oppførsel og hvor viktig det var å bevege seg elegant og oppføre seg skikkelig i både i selskap og til hverdags

Dampmaskin - Wikipedi

Norsk økonomi 1850 - 1900 Fra ca. 1850 startet en endrings- og moderniseringsprosess i Norge som omskapte hele det gamle bondesamfunnet. Det skjedde forandringer både på det materielle og det ideologiske plan. Norsk økonomi 1537 - 1800 Fra 1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt dansk styre. Denne perioden i Norges historie regnes fra reformasjonen og underordningen under Danmark i. (1800-tallet - 1900-tallet - 2000-tallet) I Norge historie startet 1900-tallet med de siste skritt mot løsrivelse fra Sverige, og i 1905 ble personalunionen oppløst. Haakon VII ble valgt til Norges konge. Under første verdenskrig var Norge nøytralt men med en uuttalt støtte til de allierte. Til tross for store tap på sjøen, da tyske ubåter også angrep nøytrale skip, var det også. På 1800-tallet var det for det meste bønder som reiste og en del land- og skogarbeidere. Forretningsfolk som reiste, var gjerne de som var konkursrammet. På 1900-tallet var det for det meste arbeidere og særlig håndverkere som reiste

Men på 1800-tallet kom en ny tid, romantikken, som forandret på alt dette. Kort kan vi si at romantikken legger vekt på fantasi, følelser, natur og folkeliv. Også i diktingen i romantikken var følelser, opplevelser og fantasi viktigere enn fornuft På slutten av 1800-tallet var trolig nærmere en tredjedel av byens innbyggere å regne som fattige, selv om bare i underkant av 10 prosent offisielt ble regnet som det i år 1900. 25 prosent av byens skoleelever fikk rett til skolemat innført i 1895 fordi de ikke hadde nok mat hjemme

Med TAXAFINN gennem København for 100 år siden

I andre halvdel av 1800-tallet var det ikke kroppen som forma klærne, men klærne som forma kroppen. Moteklærne var så komplekst konstruerte at den faste basen et korsett ga, var en nødvendighet for å få klærne til å sitte som de skulle. Over tid endra korsettene form, og belasta kroppen på nye måter, - hver med sitt ubehag Hovedideen i marxismen er at det gjennom historien alltid har samfunnsklasser med motstridende interesser. På 1800-tallet sto klassekampen mellom arbeiderklassen og det dominerende borgerskapet. Det klasseløse samfunnet kan bare skapes gjennom en revolusjon der arbeiderklassen tar makten. Se også sosialisme og kommunisme På slutten av 1800-tallet økte de sosiale forskjellene mellom husmannsklassen og bondestanden. Foreldreautoriteten ble atter en gang sterkere hos bøndene, og de fikk igjen større kontroll over hvem barna deres giftet seg med. Ble en bondedatter gravid, var det viktig for moren at datteren ble gift

den industrielle revolusjon - Store norske leksiko

 1. Lønninger og arbeid på 1800-1900 tallet 1. november 2016 Proudly powered by WordPress | Theme: Bouquet by WordPress.com . Send til e-postadresse Ditt navn Din e-postadresse Avbry
 2. dre forventninger til helse og til hva som kunne forebygge og lege sykdomm. En levde med de plager og sykdommer som en fikk, og den enkelte vente seg til de skavanger en hadde
 3. Du kan nå oss på tlf. 22 11 00 11, eller post@pentagon.no. Startsiden > Mix miltære effekter, kopi og ekte, fra 1800-tallet til i dag > Ekte våpen fra 1800 til i dag [plombert] Ekte våpen fra 1800 til i dag Mix miltære effekter, kopi og ekte, fra 1800-tallet til i dag > Ekte våpen fra 1800 til i dag [plombert] kr 700,00. Deaktivert.
 4. Med 1800-tallets kvinner.På vei til stemmerett har Aasen fullført arbeidet ho byrja for 20 år sidan med Driftige damer, ei kvinnekulturhistorisk reise gjennom seks bøker frå europeisk mellomalder til norsk kvinneleg røysterett i 1913.- Guri Kulaas, Klassekampen. Med imponerande overblikk gir [Elisabeth Aasen] oss oversikt over eit mangfaldig hundreår der kvinnene kjempa seg plass i.
 5. Folkets erobring av festningen Bastillen i Paris i 1789 var et historisk vendepunkt. Festningen var selve symbolet på eneveldet. Foto: NTB scanpix / Gianni Dagli Orti / Corbis Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen:. drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet

Even har vært brukt for barn i et tiår nå, men har stort sett ikke vært blant de 50 vanligste. Toril, Hege, Terje og Arve (for Arvid) er blant slike navn som har vært mye i bruk midt på 1900-tallet eller senere. Ellers har de fleste vært lite brukt siden 1800-tallet Det som der står, kan nok også gjelde for 1600-tallet. 3. På 1500-tallet var talespråket i Norge norsk, og utviklingen av det «moderne system av dialekter» som vi kjenner fra 1800-tallet, var godt i gang. Man regner med at det ble etablert i løpet av 1600-tallet. Det mer normaliserte norske talespråket utviklet seg på 1700-tallet Mot slutten av 1800-tallet blir det mer og mer vanlig å male sveitserstilhus hvite. Panelfargen er hvitt, mens konstruktive og dekorative elementer gjerne males i kontrastfarger. Etter hvert males husene helt hvite. Dragestil - 1890-1910. Dragestilen oppstod på bakgrunn av nasjonale strømninger i Norge på 1800-tallet Forfatteren tar oss med på en reise gjennom vår nordligste landsdel, til de områdene der det bodde flest finner. Vadsø ble allerede på 1800-tallet kalt finnenes hovedstad, og slik er det den dag i dag. Bugøynes, noen mil nord for Kirkenes, var kjent som finskeste bygda Det var langt større inntektsforskjeller på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet enn det var fra 1950-tallet og framover (Aaberge, Atkinson og Modalsli, 2016). I dag har land med lavere inntektsulikhet også høyere intergenerasjonell mobilitet (Corak 2013), og vi ser at utviklingen i Norge viser en slik sammenheng også over tid

Sosiale ordninger på 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke

Husmannskår på 1800-tallet. 25.12.1977 · Tillatt for alle · 24 min. Se ogs. Kjøp En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet fra Cappelendamm En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet gir en oversikt over de mest sentrale hendelsene og utviklingstrekkene i Norge gjennom dette århundret. Utdrag fra aviser, tidsskrift og brev bidrar til å gjøre innholdet levende, og bringer deg som leser nært det som skjedde Hva Oppfinnelser ble gjort på 1800-tallet? Live Science definerer oppfinnelser som prosessen med å oppdage eller presentere et element av nyhet som vil være til nytte for noen. I århundrer har kjente oppfinnere viet sitt liv til en idé som for alltid forandrer verden. Selv om oppfinnelser a På 1840- og 50-tallet arbeidet Ivar Aasen med å skape landsmålet - senere nynorsk - basert på de norske dialektene. Samtidig arbeidet språkmannen Knud Knudsen med å fornorske det danske skriftspråket, ved å gjøre det mer likt den dannede elitens måte å snakke norsk på, såkalt «dannet dagligtale» - På 1700-tallet så man på alkohol som helsebringende. Dette snudde på 1800-tallet. Da fikk man poteten som økte brennevinsproduksjonen og medførte at mange menn drakk seg og familiene sine fra gård og grunn, sier han. - Dette ga kvinnene en ny status: Kvinner drakk ikke, de tok ansvar for barna og holdt familien sammen

damplokomotiv oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Det å undervise om norsk språkhistorie på en måte som engasjerer, er ikke alltid like enkelt. Elevene skal både se, lese og skrive - og ikke minst skal de leve seg inn tiden gjennom å innta roller. Dette opplegget er ment som et oppstartsopplegg til emnet språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet. Tid. 2 X 45 minutter. Fra Panorama Vg Gjør rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800, og beskriv noen av virkningene den fikk for sosiale forhold i denne perioden. På 1500-tallet fantes det trolig bare 170.000 nordmenn, men den ble stadig mer og mer økende og på 1700-tallet var antallet mennesker kommet opp i 700.000 Utover på 1800-tallet økte så vel brennevinsbrenning som konsum i Norge. Konsumet nådde en topp på 1830-tallet, for deretter å synke fram til 2. verdenskrig. Sammenliknet med andre land i Europa og i Norden, har konsumet i Norge ligget lavt gjennom hele denne perioden. 2 E. Schrumpf 2003, s. 44-45

Endringer i skolen på 1800-tallet - Kildenet

På 1800-tallet ble Mangelsgården i Storgata 36 brukt som en tvangsarbeidsanstalt som huset byens «uverdige fattige». Et opphold på arbeidsanstalten Prinds Christian Augusts Minde ble både brukt som straffemetode og som et minimumstiltak mot fattige som myndighetene ikke ville gi understøttelse På 1800-tallet var det enkle strektegninger av hvordan dyr skulle deles opp og av bestemte redskaper. Senere kom det svart-hvitt bilder og fra mellomkrigstida i farger, vanligvis av dekkede bord og ferdige retter. Alt var relativt enkelt, selv om fargene ga bøkene et mer eksklusivt preg

Starten av 1970-tallet ble preget av EF-kamp og folkeavstemning. Kvinnekampen sto også sterkt på 1970-tallet. Fra 1980-tallet og til i dag har det norske samfunnet vært ganske stabilt, uten store omveltninger. Regjeringer har skiftet. Etter en høyrebølge på 80-tallet, ble Arbeiderpartiet igjen dominerende i norsk politikk Fortid på -a i verb ble obligatorisk i ord med «særnorsk» lydform, ellers valgfritt i de verbene som kunne ha det i nynorsk. Store deler av 1938-rettskrivningen møtte sterk motstand, særlig fra konservativt hold. På 1950-tallet organiserte den seg og satte opp en motnormal under navnet «riksmål» Men husk at da jernbanen var på topp, på midten av 1870-tallet, jobbet 11000 på jernbane i Norge. Inntil 20 prosent av statsbudsjettene gikk til jernbane. Dagens utgangspunkt identisk med 1800. Ifølge ingeniøren og jernbanehistorikeren er dagens utgangspunkt for politikernes jernbanesatsing nesten identisk med på siste halvdel av 1800-tallet Med krigføring på 1800-tallet menes perioden omtrent fra omveltningene rundt den franske revolusjon og napoleonskrigene og fram til dampmaskinen, maskingeværet og piggtråden endret krigføringens karakter i slutten av århundret og inn i neste. Artikkelen inngår i serien om. Militærhistorie. Eraer: Prehistorisk

Norge på 1800-tallet Norge var et bondesamfunn på begynnelsen av 1800-talllet, og landet hadde ikke så mange innbyggere. Befolkning økte, og 800 000 mennesker utvandret til Amerika med skip. Det var et tungt og hardt liv i Norge fordi de ikke hadde moderne maskiner Som en tidsmaskin til 1800-tallet. På Jørmeland i Hjelmeland kan du ta turen tilbake til en glemt tid. Jørmeland var bosatt iallfall fra 1600-tallet til 1947. Steinmuren på løa er godt synlig. Her hadde de opptil 40 sauer, 25 geiter, 7 kyr og 5 ungdyr. Foto: Pål Christensen. Tor Inge Jøssang. Journalist 1800-tallet er preget' av retningene post impresjonisme, symbolisme og historisme. I 1886 var impresjonistene akseptert både av kritikerne og store deler av kunstpublikummet som seriøse kunstnere. Da deres lystige og fargerike studier av samtiden ikke lenger ble sett på som rå og ufullendte skisser, følte noen kunstnere og en gruppe av deres etterfølgere at for mange av de tradisjonelle. I løpet av 1800-tallet ble samfunnet mye bedre organisert på alle plan. Da det nye rådhuset ble reist i 1871, ble det plass til både bystyresal, rettssal, politivakt og arrestlokaler der. Den første telegraflinjen mellom Kristiania og Drammen ble åpnet i 1855, og i 1880 ble byens første telefonnett åpnet med 20 abonnenter

Det var større likhet blant folk i Norge på 1800-tallet

 1. På 1800-tallet ble de offentlige og private anstaltene arnesteder for den nye fagdisiplinen psykiatri, i betydningen en medisinsk spesialitet om sinnssykdom. Fra cirka 1800 begynte legene å spille en sentral rolle i disse anstaltene. Den mest kjente av disse var Philippe Pinel,.
 2. 1920-tallet. Ny saklighet og Art Deco; 1900-tallet. Fransk Farve - Ren Kunst - det Gode Liv; 1890-tallet. Zartmann-elevene: Stemningsmaleri, Jugend og Nyromantikk; 1857 - 1913. Hans Heyerdahl; 1800-tallet. Friluftsmaleri og naturalisme; 1800-tallet. Fra tyske kunstakademier til friluftsmaleri i Paris og på Modum; 1800-tallet. Norsk 1800-talls.
 3. 1800-tallet var en tid i forandring. Mennesket og fornuften ble satt i sentrum, og det var en uoversiktlig framtid. Kristendommen mistet mer av sin makt, og menn og kvinner begynte å tenke selv. I denne artikkelen skal jeg forklare om de sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforholdene på slutten av 1800-tallet. Deretter skal jeg kommentere
 4. En nattmann i Danmark fikk på 1700-tallet 12 skilling for å flå et selvdødt dyr 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet Bergen Bergen 1665 Bergen 1700-tallet Bergtatt Bjørneby Productions Bok 1 Bok 3 bok 5 Bok 6 bokomtale bokutdrag Byvandring Byvandring i Bergen Byvandring i Nattmannens fotspor Cappelen Damm Cecilia Strønen Damm Domkirken.
 5. 1800-tallet. Moten på begynnelsen av 1800-tallet var resultatet av en markant moteendring på slutten av 1700-tallet. Med inspirasjon fra tidens klassisistiske strømninger og antikkens drakt ble kjolene søyleslanke og fikk høytsittende livlinjer. Hvitt ble den store motefargen og tradisjonen med hvite brudekjoler skriver seg fra denne tiden
 6. Språkdebatten på 1830-tallet. Om språkdebatten på 1830-åra, Denne situasjonen må kallast moderne fordi han ikkje oppstod før på begynninga av 1800-talet. På 1830-talet begynte folk for alvor å diskutere kva slags språk vi skulle skrive i Noreg

Historie Vg2 og Vg3 - Nasjonalisme og demokratisering

Politisk utvikling 1800-tallet. Den franske revolusjonen. Revolusjoner 1800-tallet. Wienerkongressen Fordypning . Den vitenskapelige revolusjonen. Napoleonskrigene. En ukjent elskers gave til dronning Marie Antoinette. Nærbilder . Napoleon Bonaparte. Etter undervisning. 1 Unike Oslo-bilder fra 1800-tallet. by Arsæll Benediktsson · 04/02/2018. Nettsiden boredpanda.com er en tjeneste som brukes til å dele bilder på nettet. Det er nylig blitt lagt ut unike bilder som ble tatt i Oslo av en 19-årig nordmann rundt 1891. Les også: Historiske bilder. Ismene (ideologiene), ideologier på 1800-tallet, liberalisme, konservatisme, sosialisme, sosialdemokrati, nasjonalisme, feminisme, kristendemokrati, Tyskland..

Den industrielle revolusjon

Sommeren 2013 hadde Valdres Folkemuseum en utstilling om hvordan folk levde på gårdene i Valdres på 1800-tallet og tidligere. Gården Kvie er opprinnelig fra Vang i Valdres, men står i dag på Valdres Folkemuseum. På 1800-tallet var gårdsarbeidet tyngre enn nå, de hadde ikke moderne maskiner som kunne gjøre arbeidet lettere Tidlig på 1800-tallet hadde knapt 4/10 av befolkningen i Bergen og vel ¼ i Kristiansand og Fredrikstad faste slektsnavn. Mange av navnene ble likevel ikke fast etablert for flere generasjoner. De fleste navnene i disse byene var utenlandske og helst tyske, men det var også noen få norske gårds- eller stedsnavn og sen-navn Aaberges tall viser at det U-formede mønsteret er gyldig også her hjemme. De rikes inntektsandeler var høye på 1800-tallet og den første delen av 1900-tallet. Deretter gikk inntektsandelene ned og holdt seg stabilt lave fram til tidlig på 1990-tallet

Starten av 1700-tallet i Norden var preget av Den store nordiske krig. Kontinentet derimot brukte årene på å kjempe om hvem som hadde retten til den spanske tronen. Det som sjeldent trekkes frem er at disse to storkrigene for alvor hang sammen og preget hverandre sterkt i årene de pågikk. Den store nordiske krig markerer Les vider 1800-tallet er det hundreåret da borgerskapet vant den politiske makten i de fleste landene i Vest-Europa. Fattigdommen og uvitenheten var stor, spesielt på landsbygda. Den engelske blokaden under siste delen av Napoleonskrigene førte til ytterligere utarming blant folk 1800-tallet. 1800-tallet. Silje Warberg. Aktuelt / Doktoren svarer. Aktuelt / Doktoren svarer. Skurk eller nurk? Det var en gang at fire kioskromaner fikk satt en drapsdømt fri. Ideer / ESSAYET. Ideer / ESSAYET. Vennskapets kraft. 1800-talets romantiske vennskap utgjer ein vesentleg del av norsk kulturhistorie

4 Telemark under siste del av 1800-tallet

Sociale klasser i landbruget i 1800-tallet. Artikler. Landboreformerne omkring år 1800 gjorde dansk landbrug til et frit marked for arbejdskraft, og det blev på arbejdsgivernes vilkår. Jordfordelingen forblev grundlæggende skæv helt frem til 1919,. På begynneslen av 1900-tallet vender oppmerksomheten tilbake til realismen, den nye epoken blir kalt for nyrealismen. Den største forskjellen mellom realismen på 1800-tallet og nyrealismen på 1900-tallet er at realismen var en kritisk epoke som konsentrerte seg om problemer i samfunnet, mens nyrealismen var en etisk epoke som konsentrerte seg om personer og deres problemer i samfunnet Konservative på 1800-tallet var adelsmenn, godseiere, rike byborgere og framstående biskoper og prester. De fryktet revolusjon og så med uro på klassemotsetningene som industrialiseringen førte med seg. Den jordeiende adelen hadde fremdeles stor makt i Storbritannia fordi den dominerte overhuset i nasjonalforsamlingen, Parlamentet Fra midten av 1800-tallet skilte ikke myndighetene mellom samiske og kvenske elever mht. fornorskingstiltakene i skoleverket. Men i mellomkrigstida begynte man oftere å foreta en distinksjon her. Denne ulikebehandlinga kunne for samenes del være av negativ karakter, basert på en sivilisasjonsskala der samene kom til kort

Et norsk hushold på 1800-tallet - Norgeshistori

 1. Den store boomen av emigrasjon var fra midten av 1800-tallet til midten av 1920 tallet. Folk søkte lykken i Amerika av mange ulike grunner, på mange ulike måter og steder
 2. Innvandring på 1800-tallet og fram til 1930. Norge endret seg etter 1850 og utover på 1900 tallet, fra å være et tradisjonelt bondesamfunn til å bli et moderne samfunn basert på markedsøkonomi og industriell kapitalisme. Dette skjedde gradvis. Først gjennom mekaniseringen av landbruket
 3. Dette skjedde i 1980: Alexander Kielland-platformen går rundt, 123 mennesker omkommer, og den verste ulykken i norsk oljehistorie er et faktum.. Streik i Polen. Lech Walesa står frem som leder av Solidaritet.. Norge og 64 andre land boikotter OL i Moskva på grunn av invasjonen av Afghanistan. Eric Heiden er skøytekongen under vinter-OL i Lake Placid..
 4. Talespråket på skolene. 4. Hva var talespråketi Norge ved begynnelsen av 1800-tallet? Norske dialekter. Dansk. Dannet dagligtale og norske dialekter. 5. Hva menes med fornorsking? Å forandre norsk språk. Å endre dansk skriftspråk i norsk retning ved å ta inn norske ord og norske lyder og bøyingsformer i skriftspråket. Å lage nynorsk. 6
 5. - På 1800-tallet fantes det en idé om at alle hadde en plass i samfunnet. Tjenere hadde sin, kvinner hadde sin plass, og det var moralsk godt at de ikke overskred denne. Men denne plassen var ikke naturgitt, den ble etablert gjennom måten man snakket om den på
 6. g i Norge var ny på 1800-tallet

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

Hva var årsakene til at fiskeriene i Norge hadde framgang på 1800-tallet? Årsaken til fremgangen i fiskeriene i Norge på 1800-tallet fordi den voksende befolkningen i Europa trenge rimelig mat. Posted 5th November 2013 by Anonymous. 2 View comments Anonymous 26. november 2013 kl. 23:55. VELDIG. For Norge ga Svartedauden(1348-1350) en stor knekk for befolkningen og økonomien. Allikevel fikk Norge en økonomisk oppgang, til tross for den magre utviklingen fra 1700 til 1800. Norge opplevde en befolkningsvekst frem mot 1850, en befolkningsveksten som startet tidlig på 1800-tallet

På 1800-tallet var også verandaene viktige. Første etasje hadde gjerne innebygd glassveranda - ofte med farvet glass i små ruter. Mens i annen etasje var verandaen åpen, slik at man kunne lufte sengetøy der. En variant av sveitserstilen var dragestilen. mot år 1900 Nils Hansen Østby var født i det historiske år 1814 og levde fram til 1901. Vi leser i bygdebok for Nittedal og Hakadal at Nils Hansen fra Stalsberghagan i Skedsmo fikk skjøte på eiendommen Østby 30. november 1841 for 1.400 riksdaler og 12 shilling. Han drev gården fram til 1884 da sønnen Andreas overtok På slutten av 1800-tallet ble klorosens fysiologiske bakgrunn i hovedsak forstått som redusert hemoglobininnhold og/eller redusert antall røde blodlegemer. Sykdommen skilte seg imidlertid fra andre anemiformer og ble gjerne oppfattet som en underkategori av anemisykdommer, med en egen symptomatologi, som særlig knyttet an til unge kvinner: blekhet, spiseforstyrrelser og uregelmessige. endring på 16- 1700- tallet som han kaller en sentimentalisering. Med dette mener han at kjærligheten ble viktigere enn slekt og eiendom på samme måte som kjernefamilien ble viktigere enn storfamilien. Lawrence Stone I 1977 kom Lawrence Stones bok The Family, Sex and Marriage in England 1500- 1800

Se også kategoriene Dikt skrevet på 1800-tallet og Diktsamlinger fra 1800-tallet. Forfattere som levde på 1800-tallet: Underkategorier. Denne kategorien har følgende 49 underkategorier, av totalt 49. Tidlig på 1800-tallet godtok myndighetene at den norske kirken holdt gudstjenester på samisk. Og samemisjonæren Niels V. Stockfleth oversatte Det nye testamentet til samisk for at flere skulle få muligheten til å forstå Guds ord. Fornorskningspolitikk og opprør på 1800-tallet Siden vi er i nostalgimodus, har vi også hentet frem igjen 80-tallstesten samt en tidslinje som viser noe av det som skjedde på 80-tallet. Den finner du under, så det er bare å scrolle nedover. Særlig på 1700- og 1800-tallet var tyske navn populære å bruke her til lands. - Flere av dem har lang tradisjon i mange familier. Alle disse er fine navn å ta opp igjen, sier Utne. Eksempler på slike navn er Arnold, Bernt, Bernhard, Helmer, Konrad, Meinhardt, Otto og Sigvard. Noen navn har blitt noe fornorsket, som Didrik og Sivert Bryllup i 1800-tallet. Nr. 54 - Persillekræmmeren - 2008. Brudeparret hjemkommer fra kirken. Maleri af ukendt hvilket kunne volde besvær, eksempelvis når en ældre pige eller husmandsdatter skulle giftes ind på en god gård, så blev der udsendt en bejler. Blev bejleren godt modtaget, blev alt aftalt som ved en handel, dvs. medgift.

Folkehelse i Norge 1814-2014 - FH

Sjekk damplokomotiv oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på damplokomotiv oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk På 1800-tallet førte befolkningens urenslighet til en hygienekampanje for å bedre helse- og sunnhetstilstanden. I 1860 ble Sunnhetsloven vedtatt. Å varme vann til vask av kropp, hus og hjem var tidkrevende og foregikk tradisjonelt på lørdag - vaskedagen. Først i annen halvdel av 1900-tallet ble vask en hverdagslig handling

Siden har vi gått baklengs inn i fortiden - med forbruk som kopierer trenden fra 1800-tallet, bare med motsatt fortegn. Men spriten er satt på hyllen Den store forskjellen fra alkoholkonsumet på 1800-tallet er hvilken type alkoholholdig drikk vi velger Helse og sykdom på 1800-tallet. Helt siden 1856 har det blitt ført helsestatistikk i Norge. Leger rapporterte om det som møtte dem av sykdom og død rundt om på landsbygda og rapporterte om dette til myndighetene. Disse medisinalrapportene forteller mye om hva slags sykdommer folk led av på 1800-tallet,.

Niebüll | Bents bane

Norge 1500-1800 - et samfunn i veks

Den mest fryktede sykdommen på 1800-tallet. Året var 1854, og London var rammet av enda et utbrudd av kolera - en tarminfeksjon som kjennetegnes av alvorlig diaré og dehydrering. Sykdommen spredte seg med alarmerende hastighet. Mange som ikke var syke da de våknet, var døde før kvelden var omme Skjønnhet og kosmetikk på 1700-tallet Det var overhodet ikke så lett å være en 1700-talls dame fra overklassen (eller herre, for den saks skyld). I tillegg for stive korsetter, kompliserte klesplagg og frisyrer som tok mange timer å sette opp, måtte man være riktig sminket og pudret Bilderesultat for klær på 1800 tallet i norge | Kvinner Bønder I Norge På 1800 Tallet. Transport og kommunikasjon - Hovedtekst. Greta Thunbergs dobbeltgjenger fra 1800-tallet tar av på Twitter. Det var større likhet blant folk i Norge på 1800-tallet enn.

Dampmaskin – Wikipedia
 • 2 zimmer wohnung bremen mieten.
 • 688 submarine.
 • Free movie music.
 • Slutten av svangerskapet.
 • Trio amberg bilder.
 • Eilert sundts gate.
 • Fallskjerm tønsberg.
 • Mc klubb gata.
 • No surrender mc våle.
 • Statsborgerloven § 26.
 • Pumpestasjon for kloakk.
 • Yr skien.
 • Hamburg zwei adventskalender.
 • Fertilitetstest kvinne.
 • Miller hud.
 • Glassfiberarmert plast.
 • Lande selskapsservice.
 • Train cs go.
 • Vilka var orsakerna till spaniens tillbakagång som stormakt.
 • Cnbc world.
 • Xbee.
 • Positive egenskaper jobb.
 • Montere sengegavl jenssen.
 • Ballettschulen düsseldorf.
 • Fotsnøring.
 • Wg zimmer freiburg.
 • Hjertefeil barn symptomer.
 • Hva er en livsstilssykdom.
 • Plex client.
 • Random words and meaning.
 • Worten.
 • Muskelanteil frau.
 • Google pixel 2 xl test.
 • Smygard.
 • Elixia karlsrud gruppetimer.
 • Schwarzleguan kaufen.
 • Lavkalori muffins.
 • Schloss linderhof grotte öffnungszeiten.
 • Grand ole opry program.
 • Eggeskall gjødsel.
 • Verdal hotell åndenes makt.