Home

Forkortelser lover

Ny klubb - Golfforbundet

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg). I sammensetninger får forkortelser bindestrek (tv-program). I genitiv får initialord liten s (NRKs) Alle lover - unntatt Grunnloven - skrives med liten forbokstav.) AML akutt myelocyttisk leukemi - en form for blodkreft. AMU arbeidsmiljøutvalg . ANS autonome nervesystem - den delen av nervesystemet som ikke er viljestyrt, f.eks. tarmsystemet, respirasjonssystemet etc. Aplf Alment praktiserende lægers forening (tidl Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig. Dersom du ønsker å se lovene slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer, kan du lese dem i Norsk Lovtidend

Lovforkortelser.dk - Find den rigtige lovforkortelse onlin

Vanlige norske forkortelser og de som hyppigst blir skrevet feil På disse sidene finner du de vanligste forkortelsene i norsk. De forkortelser som ikke er normert av Språkrådet, er gjengitt slik de står i oppslagsverker eller slik de brukes Forkortelse er en kortform av et ord eller ordforbindelser. Forkortelser av ord hører opprinnelig hjemme i skriftspråket og er noe mindre vanlig i talespråket. Forkortelser har vært vanlig helt fra oldtidens og middelalderens manuskripter, der de betydde en tidsbesparelse for skriverne. I moderne tid er en del av forkortelsene blitt så vanlige at de nesten aldri opptrer i fullstendig form NIFs regelverk. NIFs lov med endringer vedtatt på Idrettstinget 2019 med ikrafttredelse 1.1.2020 - les her.. For mer informasjon om lovendringene, se saksdokumentene til Idrettstinget her, samt protokoll fra Idrettstinget her.. Kommentarutgave til NIFs lov med lovendringene vedtatt på Idrettstinget 2019 her. Forskrifter, reglementer og bestemmelser til NIFs lo Tabell. Tabell over USAs delstater, med postkodeforkortelser, delstatshovedstad, største by, deltstatsflagg, år for innlemmelse i unionen, innbyggertall, BNP pr innbygger i delstaten og statens «populærnavn».. Noen stater har flere populærnavn. Denne oversikten viser «offisielle» delstatsnavn som er vedtatt av delstatsforsamlinger, dessuten navn som brukes på bilskilt, og navn som. 0: Tilføyd ved lov 30 juni 2006 nr. 45 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1422), endret ved lover 20 mai 2016 nr. 10 (ikr. 1 nov 2016 iflg. res. 26 aug 2016 nr. 1002), 10 feb 2017 nr. 6 (ikr. 1 sep 2017 iflg. res. 10 feb 2017 nr. 146). Del paragra

Forkortelser - Språkråde

Oversigt over almindeligt brugte danske forkortelser. Her finder du en liste med mere end 750 forkortelser på dansk Forkortelser Innledning Merverdiavgiftsloven kapittel 1. Lovens virkeområde. Definisjoner § 1-1. Saklig virkeområde Forarbeider og forskrifter Endringer i andre lover Forarbeider Nærmere om § 22-3 Kapittel 23. Kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. M-23.0 Forarbeider og forskrifte Helse Vest RHF www.helse-vest.no Helse Stavanger HF www.helse-stavanger.no Helse Fonna HF www.helse-fonna.no Helse Bergen HF www.helse-bergen.no Helse Førde HF www. Ikke bruk unødvendige forkortelser Det viktigste med en tekst er at den gir mening, og utformingen spiller nesten en like viktig rolle som selve innholdet. Mangler teksten din for eksempel tegnsetting, avsnitt og mellomtitler blir den nesten umulig å forstå Forkortelser for institutioner. Institutioner er kun forkortet i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser. Bag ved henvisningen til en afgørelse er forkortelsen indsat for den institution, der har truffet afgørelsen, fx SKM2010.110.SR. Disse forkortelser bruges: HR = Højesterets dom eller kendels

Forkortelser: A - Korrekturavdelingen

Forkortelser og uttrykk; adjuvans. hjelpestoff som gjør vaksine mer immunogen. antigen. stoff som induserer en immunrespons. antistoff. protein som dannes i organismen som reaksjon mot smittestoffer eller giftstoffe Dette er helt frivillig å bruke. Dette vil kun være en hjelpetekst for de som er vant til å bruke noe av dette på kartet fra før. Det må også være frivillig i hvor stor utstrekning det brukes, alle formål på kartet trenger ikke å ha en feltkode. Vi mener at disse forkortelsene bare bør brukes på et analogt kart Du finner flere forkortelser hos Korrekturavdelingen. Title: Noen vanlige forkortelser Author: Kjell Created Date: 1/3/2019 12:36:24 PM. AAL: Lov om afgift af arv og gave. Lovbekg. nr. 712 af 15.10.1991 med senere ændringer. Ophævet pr. 01.07.1995 AFS

Lover - Lovdat

Nkom fører tilsyn etter en rekke lover og forskrifter. De viktigste er ekomloven og postloven. Nkom er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Når det gjelder saker på postområdet har Samferdselsdepartementet (SD) fagansvaret Aktiv verbbøying av å love Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å love i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å love.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av forskrifter Lover . Forkortelser som brukes i pasientjournaler kan være regulert av statlige forskrifter. Tilstanden til Missouri har en regulering som pålegger hvordan forkortelser skal brukes. Forskriften sier at det skal bare være én betydning og bruk for hver forkortelse

Hurtigere Internett-kommunikasjon med forkortelser Chat-rommene har utviklet sitt eget samfunn og sin egen stil. Når du prater med folk fra verden rundt, vil du oppdage forkortelser og uttrykk du kanskje ikke kjenner til. Vår oversikt over disse kan hjelpe deg å forstå hva folk sier. Forkortelsen AAK betyr asleep at keyboard. Vis me Her finner du råd og tips om hvor du lett finner de ulike rettskildene som lover, dommer etc. på Internett. Se for øvrig også Jusstorgets lenkeside med pekere til ulike juridiske nettsteder sortert i kategorier og fagfelt. Lover og forskrifter Den offisielle kunngjøringen av lover og forskrifter skjer fortløpende gjennom Norsk Lovtidend som f.o.m. 1998 [ Definisjoner og forkortelser Under har vi listet opp et utvalg bransjetypiske ord og forkortelser som vil være til hjelp utover i boken. Definisjonene du finner her, er hentet fra Kollegiet for Brannfarlig Terminologi (kbt.no), Forskrift om brannforebygging, DSB.no og DiBK.no m.m

Her finner du vår ordliste med økonomiske uttrykk med spesielt fokus på trading og de finansielle markedene. Fra nybegynnere som nettopp har begynt å stifte bekjentskap med den finansielle verden til eksperter med tiårs erfaring, alle tradere behøver å hver dag lære seg - eller oppdatere sine kunnskaper om - betydningen av et stort antall uttrykk Her finner du en oversikt over det regulatoriske rammeverket i form av lover, forskrifter og veiledninger. I tillegg finner du informasjon om rapportering og søknader og Oljedirektoratets høringer. Kontakt. postboks@npd.no. Tlf: +47 51876000. Oppdatert: 08.09.202 Hva betyr forkortelsen jfr? - Åpent forum - Doktoronline

Bygdehuset

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneanlegg som omfattes av dette regelverket Sal av fangst. Kjøper du fisk og skaldyr frå privatpersonar? Alt sal av fisk og skaldyr skal vere godkjent av eit salslag, og det er krav om særskilt løyve frå salslaga til å drive sal direkte frå fiskar til forbrukar Unngå forkortelser som ibid (samme sted), op.cit (nevnte verk). Det er lett å gå i surr ved slike referanser - både for forfatteren og leseren. Bruk derfor fulle referanser. Dessuten: Det er sjelden dere behersker forkortelsessystemet fullt ut Ofte brukte forkortelser / koder Skrevet av Konstabel Kricket Saturday 02. August 2008 Dekkmerke = kallesignal 22-1 = Mistanke Promillekjøring (se div.lover.) 127 = Vold mot offentlig tjenestemann (se div.lover.) 17 = Løsgjengerloven §17 . Del denne artikkelen på: Les også Politiradio på nett

Vanlige norske forkortelser og de som hyppigst blir

Forkortelser kan på en gang være praktiske og dødirriterende. De er naturligvis praktiske, fordi de er korte og sparer derved forfatteren både tid og plads. Den tid, som forfatteren sparer, skal læseren dog sommetider bruge på at forstå forkortelserne i en tekst. Derfor er de også irriterende. Vær forsigtig, når du bruger forkortelser, og overvej, [ Klasser og konkurranseklasser: JK Juniorklasse -JK JKK Juniorkonkurranseklasse - JKK UK Unghundklasse - UK UKK Unghundkonkurranseklasse - UKK AK Åpen klasse - AK AKK Åpen..

forkortelse - Store norske leksiko

 1. APA-veiledning: Henvisninger i teksten Side 6 av 32 taus kunnskap, er en mye mer presist definert virksomhet enn empati, og den ligger under alle observasjoner, medregnet alle de som tidligere er beskrevet som innlevelse
 2. Forkortelser Innledning Merverdiavgiftsloven kapittel 1. Lovens virkeområde. Definisjoner 1-1 § 1-1. Saklig virkeområde Endringer i andre lover 22-3.1 Forarbeider 22-3.2 Nærmere om § 22-3 Kapittel 23. Kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv
 3. Nedenfor vil du finne en liste over forkortelser som ofte brukes i forbindelse med bil. Hvis du ikke finner forklaring på forkortelsen her, vil du som regel finne forklaringen i bilens instruksjonsbok. Innvendig i bilen: AC (Air Condition) Manuelt klimaanlegg som også gir kald luft. ACC (Automatic Climate Control) Automatisk klimaanlegg

NIFs regelverk - idrettsforbunde

Lover og regler ved vaksinasjon Publisert 09.04.2008 Oppdatert 15.07.2019 Om ansvarsforhold og kompetansebehov ved vaksinasjonsvirksomhet, rekvireringsrett, dokumentasjonsplikt og krav til informasjon og samtykke Arbeidstilsynet Regelverk Lover Arbeidsmiljøloven - aml. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1-1. Lovens formål § 1-2. Hva loven omfatter § 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs. Seminar: Er det fritt frem for teknologigigantene? Forbrukerrådet klager inn 29 strømselskaper. En seier for svindelofren

Forkortelser • Dersom et dokument er utgitt av en offentlig instans, organisasjon eller forening skrives hele navnet i alle siteringene. Lover • I teksten brukes lovens kortnavn, eventuelt paragrafnummer og årstall. I Helsepersonelloven § 6 (1999) blir det slått fast at Forkortelse abbreviation abbreviated words — er forkortet staving av ord eller en gruppe av ord. Alle språk er mettet med akronymer, og vi er så vant til dem som bruker dem overalt. Og hvis noen av dem er kjent for oss selv fra ung alder, da vi møter med noen livslang. Forkortelser vet er nødvendig fordi noen av dem er ikke bare enkel, men også ganske viktige kutt som vil være nyttig i.

USAs delstater - Wikipedi

 1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg. Postboks 2014, 3103 Tønsberg. Telefon: 33 41 25 00 - Faks: 33 31 06 60, E-post: postmottak@dsb.no Organisasjonsnummer: 974 760 98
 2. DL = Bleie Lover Ser du etter generell definisjon av DL? DL betyr Bleie Lover. Vi er stolte over å liste akronym av DL i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av DL på engelsk: Bleie Lover
 3. Heisann alle snuppiser, jeg tenkte og ta et innlegg hvor jeg skriver ned forkortelser og ord jeg bruker i samtaler, så etter dette håper jeg flere vil følge etter og bruke de samme 'sleng' ordnene og utrykkene som det jeg nå skal skrive ned for dere. Love you all og riktig god helg, skjønner ikke hvorfor jeg ønsker dere en god helg, fordi jeg kommer jo til og blogge helgen igjennom og.
 4. ;
 5. Forkortelser hekling. Bente Presterud Røvik er designer innen strikk og hekling. Siden 2008 har hun drevet designstudioet Bente Presterud Røvik Design. Bente samarbeider blant annet med. Forkortelser på nettet. Lovforkortelser - forkortelse af danske love og lovtekste
 6. Lover og forskrifter. Direktiver. Retningslinjer og veiledere. Norsk Standard, støy og vibrasjoner. Støyskjermer og støyvoller. Andre forkortelser og forklaringer Beltemotorsykkel = snøscooter. END EUs støydirektiv, Directive 2002/49/EC. HOD Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

 1. Latin forkortelser Forkortelse Latin Oversettelse Bruk og merknader AD: Kristi fødsel i Herrens år Brukes til å merke eller nummer år i julianske og gregorianske kalendere.AD eller den kristne kalendertiden er basert på det tradisjonelt regnede året for unnfangelsen eller fødselen av Jesus fra Nasaret, med AD teller år etter starten av denne epoken, og BC betegnet år før epokens.
 2. Hvordan skal man referere til paragrafer i lover? Jeg tenker både på stor/liten bokstav og genitiv. Gjelder det samme for arbeidslivets avtaler (hovedavtale, hovedtariffavtaler, overenskomster, særavtaler o.l.)? Svar: Stor forbokstav skal brukes i omtale av og henvisning til Grunnloven
 3. Google allows users to search the Web for images, news, products, video, and other content
 4. Bergen kommune tilbyr parkeringsplasser med avgift for besøkende, soneplasser for beboere, reserverte plasser for forflytningshemmede (HC-parkering), ladeplasser for el-biler og noen reserverte plasser for buss. Her får du informasjon om hvordan du parkerer og betaler

Oversigt over forkortelser - Grafisk Litteratu

Husk at forkortelsen for NRS er mye brukt i bransjer som bank, databehandling, utdanning, økonomi, myndigheter og helse. I tillegg til NRS, kan Nevada revidert lover være en forkortelse for andre akronymer Forkortelser skal være med til at lette læsningen, og derfor skal du tænke over følgende, når du Brug samme forkortelse igennem hele teksten, så har du valgt at bruge fx med x, skal du bruge x.. Forkortelser Liste over forkortelser. Stationsforkortelser. Du kan bruge stationernes forkortelser, når du søger en rejse. Find forkortelserne he Mercedes lover seks nye elektriske EQ-modeller og introduserer en helt ny elektrisk plattform. Samtidig bekreftes det at flaggskipet EQS lanseres neste år med rekkevidde på inntil 700 km

Slanguttrykk.com er et prosjekt som samler norske ord og uttrykk som faller utenfor ordboken, men som brukes i dagligtale. Her kan alle brukere delta, men man er personlig ansvarlig for det innholdet som legges inn Forkortelsen AAK betyr asleep at keyboard. Vis mer Hurtigere Internett-kommunikasjon med forkortelser Nyhetsgruppene har, som andre tilbud på Internett, utviklet sitt eget samfunn og sin egen stil. Når du diskuterer med folk fra verden rundt, vil du oppdage forkortelser og uttrykk du kanskje ikke kjenner til 22-1 = Mistanke Promillekjøring (se div.lover.) 127 = Vold mot offentlig tjenestemann (se div.lover.) 17 = Løsgjengerloven §17 Diverse lover / koder: Straffeloven: § 127. Vold mot offentlig tjenestemann § 147. Innbrudd. § 162. Narkotikaforbrytelse § 163. Falsk forklaring § 168. Falsk anmeldelse § 192. Utuktig omgang § 193. Utuktig.

Forkortelser - Skatteetate

 1. Vedlegg 1 Forklaring av betegnelser og forkortelser bbm/11.7.2019 Vedlegg 1. Forklaring av betegnelser og forkortelser. Uttrykk Forklaring Juridiske betegnelser etc. Kommune I denne VA-normen benyttet om anleggseier, dvs synonymt om kommune og vannverk VA-ansvarlig Den personen hos anleggseier (kommunen eller vannverket) som e
 2. 23.06.2015 Generell veiledning til emneoppgaver og hjemmeeksamener Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap NTNU, SVT-FAKULTETET,IVR GUIDE TIL AKADEMISK SKRIVIN
 3. Menneskerettigheter er rettigheter og friheter alle mennesker har i kraft av å være menneske. Her har vi samlet artikler om viktige begreper og lover knyttet til menneskerettigheter
Mercury Cougar XR7 (1979)

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Lover Arbeidsmiljøloven Aktuelle forskrifter Forskr.nr. Best.nr. 1355 701 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 1356 702 Forskrift om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 1357 703 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Vedlegg 1 Forklaring av betegnelser og forkortelser. VA-normen vil også bli lagt til grunn for krav i forbindelse med utbyggingsavtaler i kommunen. VA-normen forvaltes av VA-ansvarlige i hver kommune som kan gi nødvendig veiledning. 1.3 Hjemmel. Lover og forskrifte

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven og til forskrift til loven (Inneholder lovtekst, forskrift og retningslinjer) Fremskutt løslatelse og permisjon i forbindelse med jul- og nyttårsfeiring 2020 Retningslinjer for gjennomføring a Forkortelser af love Forkortelser og Chatsprog - Hvad betyder LOL og AF . Her kan du finde svaret på, hvad alle de populære forkortelser som bruges både i chat og breve betyder. En nem lille oversigt, som sikkert gør dig meget kloger Offentlighetsloven forkortelse Offentleglova - Jusleksikon . Offentleglova (også kalt Offentlighetsloven, forkortet Offl.) har som formål å sikre at offentlig virksomhet drives åpent og gjennomsiktig, for på den måten å. Sjå tidlegare lov 19 juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven)

Oversikt over landets helseforetak - regjeringen

En forkortelse av tre bokstaver ( TLA), eller forkortelse av tre bokstaver , er en forkortelse, nærmere bestemt et akronym, alfabetisme eller initialisme, som består av tre bokstaver.Dette er vanligvis de første bokstavene i ordene til uttrykket forkortet, og er skrevet med store bokstaver (store bokstaver); tre-bokstavs forkortelser som osv. og fru er ikke tre-bokstavs forkortelser, men. Forkortelser AHKR: Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB ATC: Aquafeed Technology Centre AUV: Autonomous Underwater Vehicle BCSS: Birkeland Centre for Space Science (en SFF) BFS: Bergens forskningsstiftelse BIA: Brukerstyrt innovasjonsarena BIO: Institutt for biologi, Ui Velkommen til NRRL. Siden 1928 har Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået Til innhold. 8 Bli hundeeier For hundeeier

Eksamen oktober 2013 T | slideumKommer lykkens gang nogensinde? - Fertilitetsliv

Rotary forkortelser. AG. Assisterende guvernør (Assistant Governor) CDS. Klubb- og distriktsstøtte fra Zürich-kontoret (Club and District Support) Referansemanual for Rotarys lover og regler (Manual of Procedure) NORFO. No rsk Rotary Forum. Samarbeidsorgan for de 6 norske rotarydistrikter. PDG Lover, forskrifter og regelverk. Brann- og eksplosjonsvernloven; Plan- og bygningsloven; Arbeidsmiljøloven; Lov om kulturminner; Avhendingsloven; Vurdering av brannsikkerheten. Personer i bygget; Lagring i bygget; Virksomhet i bygget; Tilstand - brannsikringstiltak bygg; Tilstand - brannsikringstiltak installasjoner; Tilstand.

NOU 2012: 15 - regjeringenNOU 1999: 10 - regjeringenBranntegning

BEGREPSAVKLARING OG FORKORTELSER - NV Teen Forkortelser Foreldre ubrukte å sende tekstmeldinger regelmessig, språk og stenografi som tenåringer benytte for å formidle følelser og ideer via tekst kan virke som et helt annet språk. I noen måter er det. Det er hundrevis av teen tekstil forkortelser, hvorav Forkortelser Lover med forkortelse asl. Finansvl. Legemiddell. mfl. rskl. stri. strpl. tjml. utlevl. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997 SMS-beskeder er blevet hver mands eje, og for at SMS'erne kan skrives så hurtigt som muligt, har der udviklet sig et helt særligt SMS-sprog, hvor visse ord forkortes ganske betydeligt og ofte kreativt. Telemarkedet giver dig her en SMS-ordbog over de mest brugte forkortelser Intensjonen med hovedavtalen er å sikre et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden til det beste for virksomheten

 • Besen kühner sontheim.
 • Ein prosit der gemütlichkeit komponist.
 • Eureka strømmen.
 • Danzig lange gasse.
 • Flixbus hahn köln.
 • Rush droge kaufen.
 • Stige dekor.
 • Gravere glass selv.
 • Windows 10 won't update.
 • Tullverket vapenpass.
 • Koteletter i fad med grøntsager og kartofler.
 • Bambus fahrrad selber bauen berlin.
 • Honda hybrid insight.
 • Mark forster kogong songtext.
 • Split klima.
 • Bolia case skjenk.
 • Versuche über pflanzenhybriden gregor mendel.
 • Plutselige blåmerker.
 • Www friendscout24 at login.
 • Muskelanteil frau.
 • Sinsen legesenter.
 • Diplom is molde.
 • Bezugsfreie eigentumswohnung berlin charlottenburg.
 • Xbox one backwards compatibility.
 • Skilt området er kameraovervåket.
 • Cluburlaub skifahren single.
 • Telemark bataljon lønn.
 • Utmelding fellesorganisasjonen.
 • Os brannvesen.
 • Scheuch kassel.
 • Kulturprogramm friedrichshafen.
 • Smiso elverum.
 • Viten genteknologi.
 • Kräuterlexikon pdf.
 • Ü30 party jena volksbad.
 • Taxa 3 easypark.
 • Bilstol 9 36 kg.
 • 10 verbos en imperativo en ingles.
 • Skjortestryker.
 • Positive egenskaper jobb.
 • Pedagogiske apper for barnehage.